zlotysrodekOd 21 do 23 czerwca cała polska poezja skupia się na Kutnie. Wszystko to za sprawą dziewiątej edycji Festiwalu „Złoty Środek Poezji”, który odbędzie się pod hasłem „Nowa poezja, ojczyzna i dziewczyna”.

Wśród spodziewanych gości znaleźli się: Ewa Lipska, Tadeusz Dąbrowski, Sergiusz Sterna-Wachowiak i jako tłumacz Jerzy Ł. Kaczmarek oraz poeci niemieccy: Agelika Janz, Jan Wagner i Uljana Wolf.

Dodatkowymi atrakcjami będą występy muzyczne zespołów Zdrowie Pięknych Pań i Gęsty Kożuch Kurzu, Dawida Majera z projektem Latające Gruszki, Piotra Kulpy z zespołem mea culpa oraz Trupą Propaganda. W nocy z 22 na 23 czerwca odbędzie się super-koncert legendarnej polsko-norweskiej kapeli De Press – Ojczyzna i dziewczyna.

Oczywiście najważniejszym punktem „Złotego Środka Poezji” będzie rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012 oraz VIII Otwartego Konkursu Jednego Wiersza.


IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012 w ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

Regulaminu konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury
2. Fundatorem wszystkich nagród jest w imieniu miasta Kutno Prezydent Miasta Kutno.
3. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2012, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
4. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.
5. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
6. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do nadsyłanych książek adres, numer telefonu i e-mail autora.
7. Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Artur Fryz – po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami – przyzna  nagrody o łącznej wartości 14000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
8. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czerwca 2013 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.
9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 7 czerwca 2013 r.
10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach – pisemnie przez nich upoważnionych – przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.
11. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.
12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.
13. W przypadku, gdyby okazało się – po rozstrzygnięciu konkursu – iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu – nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.
14. Adres, na który należy wysyłać książki: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem 9 OKL „Złoty Środek Poezji”.
15. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z jego koordynatorem Arturem Fryzem: afryz@autograf.pl, tel. kom. 604 296 487.


VIII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach  IX Festiwalu  „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

Regulamin konkursu

1.Konkurs odbędzie się 22 czerwca 2013 r. w Kutnie.
2.Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.
3.Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury przy ulicy Żółkiewiskiego 4.
4. Organizator będzie tworzył listę biorących udział w konkursie w godz. 9.00 – 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.
5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi adresowymi autora na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 10 czerwca 2013 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi na godzinę przed rozpoczęciem konkursu lub w jego trakcie wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych jego imieniem i nazwiskiem.
6. Udziałem w konkursie jest odczytanie zgłoszonego wiersza  przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas przesłuchań konkursu, które rozpoczną się 22 czerwca o godzinie 11.00 i będą trwały do momentu, gdy swoje wiersze odczytają wszyscy zgłoszeni do konkursu.
7. Wiersz zgłoszony do konkursu nie może być utworem dotychczas publikowanym i nagradzanym. Zakaz publikacji obejmuje również internet.
8. W przypadku gdy nagrodzony lub wyróżniony przez jury wiersz okaże się utworem nie spełniającym warunków punktu 7 już po otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia przez autora, jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej sumy na konto organizatora. Otrzymuje on równocześnie bezterminowy zakaz uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu.
9. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
10. Jury w składzie: M. K. E. Baczewski – przewodniczący, Karol Bajorowicz i Grażyna Baranowska, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 5000 zł. I nagroda wyniesie 2000 zł, chyba że jury postanowi inaczej. O podziale i wysokości pozostałych nagród i wyróżnień decyduje w swoim werdykcie jury.
11.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 czerwca 2013 r. o godzinie wskazanej przez program festiwalu, który zostanie uprzednio ogłoszony na stronie internetowej www.zlotysrodekpoezji.pl.
12.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
13. Pierwszym 40 uczestnikom (zgłoszonym do konkursu do 15 maja 2013 r.) organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 22 na 23 czerwca 2013, a w razie szczególnej potrzeby także w nocy z 21 na 22 czerwca tego roku. Wolę skorzystania z noclegu należy wyrazić w przesyłce internetowej zawierającej zgłoszenie do konkursu. Decyduje termin zgłoszenia. Zgłoszenie internetowe do konkursu nie musi, zgodnie z punktem 5, zawierać konkursowego wiersza.
14. Dane organizatora: Kutnowski Dom Kultury, www.kdk.art.pl,, tel. 24 254 21 37 w. 106 lub 24 254 21 37, tel. kom. 604 296 487.
15. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń pocztowych.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Ksiazkomaniak_Wielkanoc_2017
Mały książkomaniak zaprasza po raz piąty
viii_festiwal_puls_literatury_-_dzie_9_20141207_1370397625
Spotkanie autorskie Magdy Cybulskiej, Marka Czuku i Rafała Gawina
niejezdze
Gdy nie jeżdżę, to czytam w Teatrze Nowym

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*