Wystawa „Jestem czuły na wielojęzyczność świata”. Profesor Włodzimierz Krysiński i Jego dzieło

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza na wystawę „Jestem czuły na wielojęzyczność świata”. Profesor Włodzimierz Krysiński i Jego dzieło.

Włodzimierz Krysiński (1935–2020) był wybitnym literaturoznawcą, tłumaczem i poetą. W Łodzi mieszkał do 1959 roku, tu uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łodzi i studiował oraz wykładał polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim. W połowie lat 60. na Uniwersytecie w Strasburgu obronił pracę doktorską z komparatystyki – już wtedy ujawniła się jedna z pasji i jednocześnie wielki temat prac naukowych Profesora – Luigi Pirandello, jego teatr i dramat. Od 1966 r. mieszkał i pracował w Kanadzie na stanowiskach profesora Katedry Studiów Francuskich Uniwersytetu Carleton w Ottawie oraz profesora zwyczajnego i dyrektora Uniwersytetu Montrealskiego. Wykładał gościnnie na uniwersytetach we Włoszech, Francji, w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Argentynie, Brazylii, Chile, Japonii, Chinach. Przybliżał swym studentom zagadnienia dotyczące literatury porównawczej, teorii literatury, romanistyki, literatur: francuskiej i słowiańskich. Uhonorowany w 1981 roku członkostwem w Royal Society of Canada, wielokrotnie przewodniczył programom komparatystyki literackiej na uniwersytetach w Ottawie i Montrealu, w latach 1983-1985 był Prezesem Kanadyjskiego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej. Do listy znaczących wyróżnień Profesora należy zaliczyć też Międzynarodową Nagrodę Fundacji Aleksandra von Humboldta za poszukiwania naukowe (Bonn, 1997) oraz docenienie wkładu w rozwój badań teoretyczno- i krytycznoteatralnych w Quebecu poprzez przyjęcie w poczet członków Société québécoise d’études théâtrales (1999).

Profesor Włodzimierz Krysiński pozostawał z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi w przyjacielskich stosunkach. Na zaproszenie dyrektor Barbary Czajki Profesor gościł w Bibliotece trzykrotnie: w latach 2006, 2009 oraz 2018. Przy okazji spotkania w 2006 roku Biblioteka wydała Jego publikację „Trzy moje tożsamości”. Książka zawiera osobisty esej o tym samym tytule dedykowany bratanicy Agnieszce Krysińskiej, napisany specjalnie do tej publikacji. W zbiorze znajdują się również wybrane przez Profesora wiersze oraz bibliografia podmiotowa obejmująca zdecydowaną większość dorobku autora.

Wolą Profesora i Żony – Jego bogaty księgozbiór trafił do WBP w Łodzi. Po Jego śmierci licząca ponad 12 tysięcy egzemplarzy kolekcja przypłynęła z Kanady do Gdyni kontenerem w 250 kartonach, a następnie przetransportowana została do Łodzi. Należy zaznaczyć, że koszty transportu sfinansowane zostały w całości przez Żonę Profesora.

Na kolekcję składają się książki, czasopisma, katalogi i broszury: wydawnictwa anglo-, francusko-, włosko-, hiszpańsko-, niemiecko- i polskojęzyczne. Imponuje pasja, erudycja i poliglotyzm Włodzimierza Krysińskiego, Jego zamiłowanie do twórczości autorów z wielu sfer językowych, swoboda, z jaką dokonywał pogłębionych intrygujących analiz w przestrzeni stricte literackiej, jak i w porównaniu z innymi dziedzinami sztuki. Dlatego owoce Jego badań publikowano na całym świecie: od Kanady, Peru po Włochy, od São Paulo po zakątki południowej Afryki.

Teraz mamy okazję zapoznać się z reprezentatywnym fragmentem tej wywołującej naprawdę wielkie wrażenie kolekcji Włodzimierza Krysińskiego: są książki, pojedyncze rozdziały, artykuły, recenzje i teksty okolicznościowe autorstwa Profesora, publikacje przez Niego zredagowane, opatrzone Jego wstępem czy posłowiem, poezja własna i przekłady – z silnym zaakcentowaniem promocji na obczyźnie polskich autorów, a przekrój rozmaitych gatunkowo publikacji ze świata daje pojęcie o skali zainteresowań czytelniczych i badawczych: wśród nich – pozycje z teorii literatury, krytyki literackiej, historii i teorii kultury, z komparatystyki i te dotyczące teatru postnowoczesnego; warto odnotować także tytuły będące wyrazem fascynacji Profesora filozofią, kulturą i sztuką Orientu, a także zainteresowania historią i kulturą Kanady, a z kręgu literatury ibero-amerykańskiej: Augusto Roa Bastosa i Haroldo de Camposa, pisarzy, których pamięci zadedykował swoje książki. Wspomniany już Luigi Pirandello i jego twórczość – to wyróżnik bardzo znaczący tej kolekcji; prace krytyczno-literackie jemu poświęcone stanowią dużą część dorobku pisarskiego i badawczego Profesora.

Wystawie towarzyszy dokumentacja spotkań z Profesorem w WBP oraz łódzkie wątki z Jego życia i twórczości.

Jestem czuły na wielojęzyczność świata” – jakże trafne są słowa Profesora wygłoszone podczas spotkania w WBP 29 maja 2006 roku – przyznać trzeba, iż rzeczywiście, z czułością, błyskotliwie i z wielką erudycją opisywał On swoje-nasze światy: zarówno ten rzeczywisty, zastany, jak i owe wyobrażone. A z podróży: tych geograficznych – do innych krajów, jak i podróży literackich oraz z wypraw w głąb siebie poszerza się i umacnia w sposób całkowicie naturalny tolerancja, która – odwołując się ponownie do słów Profesora – „jest największą cnotą ludzkości. I podróże uczą tolerancji”, otwartości, życzliwości w stosunku do innych – tak różnych kulturowo, mentalnie, etnicznie ludzi.

Wystawa „Jestem czuły na wielojęzyczność świata”. Profesor Włodzimierz Krysiński i Jego dzieło prezentowana będzie w holu wystawowym Biblioteki do dnia 7 maja 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *