semafor3Organizatorzy 3. Se-ma-for Film Festival zapraszają do przesyłania swoich animacji. Termin nadsyłania swoich propozycji mija 3 sierpnia be. Swoje prace można przesyłać do dwóch konkurów.

– międzynarodowego konkursu filmów wykonanych w technikach poklatkowych (animacji lalkowej, animacji plastelinowej/glinowej, przestrzennej animacji wycinankowej, animacji obiektów przestrzennych, animacji materiałów sypkich, inne techniki przestrzenne) – przyjmujemy filmy powstałe po 1. stycznia 2010.

– polskiego konkursu profesjonalnych filmów animowanych zrealizowanych we wszelkich technikach – przyjmujemy filmy powstałe po 1. stycznia 2010.

Aby wziąć udział w selekcji należy zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy (z zaznaczoną odpowiednią sekcją konkursową i własnoręcznym podpisem oraz podpisem producenta – formularz dostępny tutaj) i przesłać go drogą elektroniczną na adres: festiwal@se-ma-for.com wraz z kopią DVD filmu (Z ANGIELSKIMI NAPISAMI!), listownie na adres:

Fundacja Filmowa Se-ma-for
ul.Targowa 1/3 B.24
90-022 Łódź, POLSKA

Se-Ma-For Film Festival w tym roku organizowany będzie od 10 do 13 października. To jego trzecia edycja.

REGULAMIN
KONKURS FILMÓW POLSKICH
Se-ma-for Film Festival jest festiwalem filmów animowanych
– w szczególności animacji stop-motion, lalkowej i przestrzennej.
Konkurs polski obejmuje animacje wykonane dowolną techniką.
Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 3. sierpnia 2012 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. 3. Se-Ma-For Film Festival (zwany dalej Festiwalem) odbędzie się w terminie 10. – 13. października 2011
w Łodzi (Polska).
2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Filmowa Se-Ma-For (zwana dalej Organizatorem), której siedziba
mieści się pod adresem:
Fundacja Filmowa Se-ma-for
ul. Targowa 1/3, b. 24
90-022 Łódź
3. Na program Festiwalu składać się będzie z trzech zasadniczych elementów:
a. międzynarodowego konkursu filmów wykonanych w technikach poklatkowych (animacja lalkowa,
animacja plastelinowa, przestrzenna animacja wycinankowa, animacja obiektów przestrzennych,
animacja materiałów sypkich, inne techniki przestrzenne);
b. polskiego konkursu filmów animowanych (zwanego dalej Konkursem);
c. oraz cyklu imprez i pokazów towarzyszących (tematycznych, historycznych, monograficznych).
KONKURS POLSKI NA NAJLEPSZĄ ANIMACJĘ ZREALIZOWANĄ W WARUNKACH PROFESJONALNYCH
5. Pokazy filmów konkursowych odbędą się podczas Festiwalu.
6. W Konkursie może wziąć udział każdy film spełniający następujące kryteria:
a. jest produkcją polską (szkolną lub studyjną) lub koprodukcją z udziałem polskiego producenta;
b. jego metraż nie przekracza 35 minut;
c. jest filmem wykonanym dowolną techniką animacji (co najmniej połowa czasu trwania filmu jest
animacją);
d. jego premiera miała miejsce po 1. stycznia 2010 r.;
e. nie brał udziału w Konkursie w roku 2011.

NAGRODY
7. Wręczenie regulaminowych i pozaregulaminowych nagród odbędzie się w Łodzi, podczas Gali Zamknięcia
Festiwalu, tj. 13. października 2012 roku.
8. Jury Konkursu jest powoływane przez Dyrektora Festiwalu, w konsultacji z Zarządem Sekcji Animacji
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
9. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
a. Grand Prix
Nagroda przyznawana przez Jury.
b. Najlepszy debiut lub film szkolny
Nagroda przyznawana przez Jury.
c. Najlepszy film dla dzieci
Nagroda przyznawana przez Jury.
10. Nagrody dodatkowe (pozaregulaminowe):
a. Nagroda Publiczności
Nagroda przyznawana w toku głosowania publiczności (laureat wyłaniany jest spośród filmów
zarówno konkursu polskiego, jak i międzynarodowego).
b. Wyróżnienia Jury
Jury ma prawo do wyróżnienia poszczególnych tytułów, nagradzając jego części składowe (ścieżka
dźwiękowa, muzyka, scenariusz etc.).
c. Nagroda Dyrektora Festiwalu
Dyrektor Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody Specjalnej.

ZGŁOSZENIE FILMU DO KONKURSU
11. Termin zgłaszania filmów upływa 3. sierpnia 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego lub nadania
przesyłki e-mail).
12. Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie,
instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające prawa autorskie do zgłaszanego
tytułu.
13. Warunkiem przyjęcia filmu do wstępnej selekcji jest przekazanie Organizatorowi:
a. wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego;
b. kopii podglądowej zgłaszanego filmu (format określony w punkcie 16.);
c. anglojęzycznej listy dialogowej filmu (o ile kopia podglądowa nie zawiera anglojęzycznych napisów
– format .txt, .doc lub .pdf);
d. dwóch fotosów (przeznaczonych do opublikowania w katalogu – format .jpg);
e. zdjęcia reżysera (przeznaczonego do opublikowania w katalogu – format .jpg).
14. Formularz zgłoszeniowy, lista dialogowa, fotosy oraz zdjęcie reżysera mogą zostać przekazane
Organizatorowi:
a. drogą przesyłki pocztowej lub kurierskiej dokonanej na adres
Fundacja Filmowa Se-ma-for
ul. Targowa 1/3, b. 24
90-022 Łódź
FESTIWAL
b. pocztą elektroniczną na adres festiwal@se-ma-for.com
 c. do rąk własnych Dyrektora Festiwalu, Dyrektora Programowego Festiwalu lub Koordynatora
Festiwalu
Fundacja Filmowa Se-ma-for
ul. Targowa 1/3, b. 24
90-022 Łódź
Biuro Festiwalowe – pokój nr 18
15. Kopia podglądowa zgłaszanego filmu może zostać przekazana Organizatorowi:
a. drogą przesyłki pocztowej;
b. do rąk własnych.
16. Jedynymi dopuszczalnymi formatami kopii podglądowych są:
a. DVD o regionie 2 lub 0;
b. BlueRay o regionie 2 lub 0.

ETAP WSTĘPNEJ SELEKCJI
17. Selekcja filmów zgłoszonych do Konkursu odbędzie się w dniach 6.-24. sierpnia 2012 roku.
18. O zakwalifikowaniu filmu do Konkursu decyduje Komisja Selekcyjna powołana przez Dyrektora Festiwalu.
19. Komisja Selekcyjna rozpatruje wyłącznie te zgłoszenia, które spełniają kryteria wyszczególnione w punktach
11. – 16. niniejszego Regulaminu. W szczególnych sytuacjach Dyrektor Festiwalu lub Dyrektor Programowy
Festiwalu może zadecydować o odstępstwie od tej zasady.

PRZYJĘCIE FILMU DO KONKURSU
20. Jeżeli zgłoszony film został zakwalifikowany do Konkursu, Zgłaszający ma obowiązek dostarczyć
Organizatorowi kopię pokazową filmu (o ile nie jest nią kopia podglądowa) w jednym z następujących
formatów:
a. DVD Video o regionie 0 lub 2;
b. BlueRay o regionie 0 lub 2;
c. film 35 mm.
21. Filmy, których kopie pokazowe nie zostaną dostarczone w terminie do dnia 1. października będą
zdyskwalifikowane.
22. Kopie pokazowe na taśmie 35 mm. podlegają zwrotowi w terminie do 30. listopada 2012 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23. Dyrektor Festiwalu może podjąć decyzję o przyjęciu filmu do Konkursu poza oficjalną selekcją.
24. Filmy zgłaszane do Konkursu jednocześnie mogą zostać zgłoszone do konkursu międzynarodowego.
25. Organizator ma prawo do wykorzystania fragmentów filmu nie przekraczających 1 minuty w celu promocji
i reklamy Festiwalu:
a. w materiałach poligraficznych,
b. w reklamach radiowych, prasowych i telewizyjnych,
c. w audycjach,
d. rozpowszechniając je w Internecie.
26. Organizatorzy zachowują kopie podglądowe zgłoszonych filmów w archiwum Festiwalu.
27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia filmu do Konkursu z powodu wad technicznych kopii
filmu.
28. Na czas trwania Festiwalu Organizator rezerwuje sobie prawo udostępniania kopii podglądowych wszystkich
zgłoszonych filmów do wglądu:
a. członków Jury;
b. pracowników Festiwalu;
c. gości Festiwalu;
d. akredytowanych dziennikarzy.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia kopii w czasie transportu.
30. Zaznaczenie w Formularzu Zgłoszeniowym „TAK” w punkcie dotyczącym prezentowania zgłoszonego filmu w
ramach przeglądów, retrospektyw i replik Se-ma-for Film Festival jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie zgłaszanego filmu w tym zakresie.
31. Wybrane przez Organizatorów filmy niezakwalifikowane do Konkursu mogą zostać zaprezentowane w
ramach Pokazów Specjalnych.
32. Podpisanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień, o których mowa
w niniejszym Regulaminie.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
mcmill
Otwarte spotkanie z Davidem Macmillanem
Wyniki Łódzkiego Funduszu Filmowego 2022
_MG_9777
Finał Cinergii 2016 (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*