NA SKRÓTY REPERTUAR ŁÓDZKICH KIN REPERTUAR TEATRÓW KALENDARZ SPORTOWCA INFORMATOR KONCERTOWY

Chcesz wesprzeć Plastra? Wpłać na utrzymanie naszego serwera.

https://www.facebook.com/dietetyknowezycie

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Ak­cja Stre­et Art

10 września 2021 - 11 września 2021

Ze­szło­rocz­na ak­cja Stre­et Art Sho­es tak Wam się spodo­ba­ła, że w tym ro­ku wra­ca­my do Was z ko­lej­ną edy­cją! Po­now­nie bę­dzie ko­lo­ro­wo, mod­nie i ory­gi­nal­nie jed­nak w nie­co in­nej od­sło­nie.

W dniach 10-11 wrze­śnia w Pa­sa­żu po­wsta­nie wy­jąt­ko­wa stre­fa Stre­et Art. Tak jak na ubie­gło­rocz­nej ak­cji z po­mo­cą gru­py ar­ty­stów bę­dzie­cie mie­li oka­zję za­pro­jek­to­wać uni­ka­to­wy de­sign i prze­nieść go na… czap­kę z dasz­kiem lub sa­szet­kę bio­drów­kę czy­li out­do­oro­wy must ha­ve.

Aby zdo­być ory­gi­nal­ny ga­dżet na­le­ży zro­bić za­ku­py i za­re­je­stro­wać pa­ra­go­ny na kwo­tę min. 150 zł z Ga­le­rii (pa­ra­go­ny z Au­chan nie bio­rą udział w ak­cji; moż­na łą­czyć mak­sy­mal­nie dwa pa­ra­go­ny ze skle­pów ga­le­rii). Na­stęp­nie uma­wia­cie się z jed­nym z na­szych ar­ty­stów, wy­bie­ra­cie de­sign i po 30 mi­nu­tach mo­że­cie cie­szyć się swo­im ory­gi­nal­nym ga­dżetem. Re­gu­la­min ak­cji do­stęp­ny jest na sto­isku pro­mo­cyj­nym.

Ak­cja Stre­et Art oprócz wy­jąt­ko­wych ga­dże­tów da­je rów­nież moż­li­wość spo­tka­nia wy­jąt­ko­wych ar­ty­stów, któ­rzy opo­wie­dzą w ja­ki spo­sób nadać ubra­niom czy przedmio­tom uni­ka­to­wy styl. Jest to do­bry spo­sób na re­no­wa­cję oraz nada­nie dru­gie­go ży­cia na­szym rze­czom.

Do­dat­ko­wo ak­cji to­wa­rzy­szy kon­kurs na fa­ce­bo­ok’u, któ­ry roz­pocz­nie się 10 wrze­śnia i po­trwa aż do 18 wrze­śnia. Aby wziąć udział w kon­kursie na­le­ży zro­bić zdję­cie z po­ma­lo­wa­ny­mi sa­szet­ka­mi lub czap­ka­mi i wsta­wić je pod po­stem kon­kursowym. Zdję­cie mo­że być zro­bio­ne w na­szej stre­fie, ale rów­nież w ple­ne­rze. Tak jak w po­przed­nich ak­cjach li­czy się Wa­sza kre­atyw­ność! A do wy­gra­nia ma­my dla Was aż 5 kart po­da­run­ko­wych o war­to­ści 100 zł. do wy­ko­rzy­sta­nia w Pa­sa­żu. Waż­na uwa­ga, aby ode­brać na­gro­dę na­le­ży oka­zać pa­ra­gon o war­to­ści min. 10 zł za za­ku­py w Pa­sa­żu w dniach tr­wa­nia kon­kursu

Ak­cja Stre­et Art to wy­jąt­ko­we wy­da­rze­nie pod­czas któ­re­go mo­że­cie zdo­być szat­kę lub ner­kę z uni­ka­to­wym de­si­gnem, a do te­go za­in­spi­ro­wać się do sa­mo­dziel­nej per­so­na­li­za­cji np. ubrań. Spoj­rze­nia prze­chod­niów gwa­ran­to­wa­ne! Cze­ka­my na Was w go­dzi­nach 11:00 – 19:00 i pa­mię­taj­cie, że mo­że­cie wpaść z ca­łą ro­dzi­ną.

Ca­ła ak­cja przy­go­to­wa­na jest tak, aby każ­dy z na­szych klien­tów czuł się bez­piecz­nie. Na sto­isku po­ja­wią się do­dat­ko­we ma­te­ria­ły hi­gie­nicz­ne oraz in­for­ma­cyj­ne. Pa­mię­taj­cie o prze­strze­ga­niu za­sad i za­sła­niaj­cie usta oraz nos. De­zyn­fe­kuj­cie rę­ce oraz pa­mię­taj­cie o za­cho­wa­niu dy­stan­su.

Go­to­wi na mod­ne do­dat­ki w sty­lu Stre­et Art?

 

Szczegóły

Start:
10 września 2021
Koniec:
11 września 2021
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce wydarzenia

Pasaż Łódzki
Aleja Jana Pawła II 30
Łódź, łódzkie Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
http://www.chpasazlodzki.pl/

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*