NA SKRÓTY REPERTUAR ŁÓDZKICH KIN REPERTUAR TEATRÓW KALENDARZ SPORTOWCA INFORMATOR KONCERTOWY

Chcesz wesprzeć Plastra? Wpłać na utrzymanie naszego serwera.

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zlot Food Trucków

25 września 2020 27 września 2020

Ma­my zna­ko­mi­tą wia­do­mość dla wszyst­kich mi­ło­śni­ków stre­et fo­odu! Za­po­wia­da się pysz­ny week­end! Już nie­ba­wem, 25-27 wrze­śnia na par­kin­gu przy na­szej Ga­le­rii or­ga­ni­zu­je­my ko­lej­ny Zlot Fo­od­truc­ków! Prze­pysz­ne przy­staw­ki, da­nia głów­ne oraz słod­kie de­se­ry z róż­nych za­kąt­ków świa­ta w jed­nym miej­scu – ta­kiej ku­li­nar­nej po­dró­ży do­oko­ła świa­ta nie moż­na prze­ga­pić! Bę­dzie na­praw­dę smacz­nie!

Wa­sze ma­lu­chy uwiel­bia­ją dmu­cha­ne atrak­cje? Oczy­wi­ście, że tak! Spe­cjal­nie dla naj­młod­szych przy­go­to­wa­li­śmy trzy dmu­chań­ce: wiel­kie sło­dy­cze, ro­bo­ty oraz tro­pi­kal­ną wy­spę. Zu­peł­nie za dar­mo!

Za­bierz­cie ze so­bą bli­skich, do­bry hu­mor, wiel­ki ape­tyt i spędź­cie z na­mi mi­ło week­end.

W tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo wy­da­rze­nie od­bę­dzie się zgod­nie z za­cho­wa­niem wszyst­kich obo­wią­zu­ją­cych norm sa­ni­tar­nych tj.: ogra­ni­cze­nie ilo­ści osób przy sto­łach, za­cho­wa­nie dy­stan­su spo­łecz­ne­go oraz de­zyn­fek­cja wy­po­sa­że­nia. Dmu­chań­ce dla dzie­ci rów­nież bę­dą dzia­łać zgod­nie z prze­pi­sa­mi i za­le­ce­nia­mi GIS.

Do­łącz­cie do nas! Wi­dzi­my się w Tu­li­pa­nie!

Szczegóły

Start:
25 września
Koniec:
27 września
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
,

Centrum Handlowe Tulipan

Al. Piłsudskiego 94
Łódź, łódzkie Polska
+ Google Map
http://www.chtulipan.pl

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*