NA SKRÓTY REPERTUAR ŁÓDZKICH KIN REPERTUAR TEATRÓW KALENDARZ SPORTOWCA INFORMATOR KONCERTOWY

Chcesz wesprzeć Plastra? Wpłać na utrzymanie naszego serwera.

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

IV Łódzki Piknik Offroadowy

4 września 2020 | 11:00 - 17:00

Wie­cie, że ostat­nio u nas du­żo się dzie­je – a to do­pie­ro po­czą­tek! Już w so­bo­tę 3 pa­ździer­ni­ka fa­ni eks­tre­mal­nych wra­żeń i pa­sjo­na­ci mo­to­ry­za­cji po raz ko­lej­ny bę­dą mie­li szan­sę wziąć udział w nie­po­wta­rzal­nym Pik­ni­ku Of­fro­ado­wym. W mie­ście nie za­wsze jest prze­strzeń dla ta­kich wy­da­rzeń – my usi­łu­je­my to zmie­nić!

Od go­dzi­ny 11 na na­szym par­kin­gu po­ja­wią się praw­dzi­we mo­to­ry­za­cyj­ne uni­ka­ty – au­ta te­re­no­we, wy­czy­no­we, mo­to­cy­kle, qu­ady… Go­ściem spe­cjal­nym bę­dzie zwy­cięz­ca eta­pu Raj­du Da­kar, Ar­ka­diusz Lind­ner oraz Ka­me­na Ral­ly Te­am, czy­li To­masz Biał­kow­ski i Da­riusz Baś­kie­wicz – Wi­ce­mistrz Eu­ro­py FIA CEZ, Mistrz Wę­gier SSV, Wi­ce­mistrz Pol­ski UTV, Wi­ce­mistrz Włoch SSV. Tak więc od­wie­dza­ją­cy Pik­nik Of­fro­ado­wy mo­gą się spo­dzie­wać po­ka­zów na naj­wyż­szym po­zio­mie!

Część wy­da­rze­nia przyj­mie for­mę wy­sta­wy. Dzię­ki te­mu każ­dy za­in­te­re­so­wa­ny bę­dzie mógł zgłę­bić taj­ni­ki ma­szyn z na­pę­dem 4×4. W pro­gra­mie oczy­wi­ście się znaj­dą po­ka­zy sa­mo­cho­dów te­re­no­wych, jaz­dy mo­to­cross, po­ka­zy Stra­ży Po­żar­nej – OSP Wi­skit­no i Ret­ki­nia oraz wy­jąt­ko­wy kon­kurs. W tę so­bo­tę bę­dziemy mie­li dla Was to­nę na­gród (cie­ka­we, czy ra­zem bę­dą wa­żyć wię­cej, czy mniej niż je­den z mo­to­rów od­wie­dza­ją­cych nasz par­king?). Do wy­gra­nia bę­dą przede wszyst­kim ory­gi­nal­ne blu­zy Łódz­kie­go Klu­bu Of­fro­ado­we­go i kar­ty po­da­run­ko­we do skle­pów Pa­sa­żu Łódz­kie­go. Jak je zdo­być? To prost­sze niż ru­sza­nie z ręcz­ne­go pod gó­rę! Wy­star­czy zro­bić so­bie zdję­cie z wy­ma­rzo­nym po­jaz­dem i umie­ścić je w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych pod po­stem kon­kursowym na fan­pa­ge­’u Pa­sa­żu Łódz­kie­go. Re­gu­la­min ak­cji bę­dzie do­stęp­ny na miej­scu.

Dla osób, któ­re zde­cy­du­ją się na so­bot­nie za­ku­py, ma­my też ma­sę atrak­cji w środ­ku! Za­ba­wa nie koń­czy się na par­kin­gu. Roz­da­my bo­ny na ka­wę lub her­ba­tę w Wa­szych ulu­bio­nych ka­wiar­niach, zlo­ka­li­zo­wa­nych na te­re­nie Pa­sa­żu (do re­ali­za­cji tyl­ko w dniu wy­da­rze­nia). Ide­al­ne do od­po­czyn­ku po of­fro­ado­wych emo­cjach! A ja­ko że spo­dzie­wa­my się w tym dniu fa­nów mo­to­ry­za­cji, to do pu­li na­gród po­sta­no­wi­li­śmy do­rzu­cić bo­ny do myj­ni sa­mo­cho­do­wej – nie ma nic lep­sze­go niż czy­ste, lśnią­ce au­to. Wy­star­czy tyl­ko za­re­je­stro­wać pa­ra­gon o war­to­ści 100 zł ze skle­pów znaj­du­ją­cych się na pa­sa­żu w tym min. 50 zł mu­si być ze skle­pów ga­le­rii (moż­na łą­czyć 2 pa­ra­gony). Co go­dzi­nę bę­dzie moż­na wy­grać też kar­tę po­da­run­ko­wą do skle­pów w Pa­sa­żu Łódz­kim – spraw­dza­jąc swo­ją ak­tyw­ność na re­flek­so­mie­rzu. Oso­ba z naj­lep­szym wy­ni­kiem w da­nej go­dzi­nie otrzy­mu­je wła­śnie kar­tę po­da­run­ko­wą! Sa­mi wi­dzi­cie, ile moż­na wy­grać – więc w so­bo­tę 3 pa­ździer­ni­ka Pa­saż Łódz­ki to punkt obo­wiąz­ko­wy!

Wie­cie, że za­wsze sta­ra­my się my­śleć też o in­nych – dla­te­go ca­łe wy­da­rze­nie po­łą­czo­ne bę­dzie z ak­cją cha­ry­ta­tyw­ną na rzecz Da­nie­la Szul­ca, pod­opiecz­ne­go Fun­da­cji Dzie­ciom „Zdą­żyć z po­mo­cą”. W ten spo­sób ba­wiąc się, ma­my szan­sę ra­zem po­ma­gać!

Oczy­wi­ście, jak zwy­kle za­dba­my też o wa­sze bez­pie­czeń­stwo – ilość osób prze­by­wa­ją­cych jed­no­cze­śnie przy eks­po­na­tach wy­sta­wy jest ogra­ni­czo­na, ale gwa­ran­tu­je­my, że star­czy miej­sca (i cza­su) dla wszyst­kich. Nie za­po­mi­naj­cie też o de­zyn­fek­cji rąk i za­cho­wa­niu od­po­wied­nich od­le­gło­ści! Pod­czas po­dzi­wia­nia wy­sta­wy po­ru­sza­my się w jed­nym kie­run­ku, a przy każ­dym eks­po­na­cie mo­że znaj­do­wać się jed­no­cze­śnie jed­na ro­dzi­na lub dwie oso­by.
Ma­my na­dzie­ję, że je­ste­ście tak sa­mo pod­eks­cy­to­wa­ni jak my i 3 pa­ździer­ni­ka wy­ru­szy­cie z pi­skiem opon do Pa­sa­żu!

Szczegóły

Data:
4 września 2020
Czas:
11:00 - 17:00
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Pasaż Łódzki
Aleja Jana Pawła II 30
Łódź, łódzkie Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
http://www.chpasazlodzki.pl/

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*