NA SKRÓTY REPERTUAR ŁÓDZKICH KIN REPERTUAR TEATRÓW KALENDARZ SPORTOWCA INFORMATOR KONCERTOWY

Chcesz wesprzeć Plastra? Wpłać na utrzymanie naszego serwera.

https://www.facebook.com/dietetyknowezycie

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

WARSZ­TA­TY WO­KAL­NE „ŚPIE­WA­JĄ­CY KRĄG” Z OLE­NĄ KO­VER­NIK

8 lutego | 18:00 - 20:00

WARSZ­TA­TY WO­KAL­NE „ŚPIE­WA­JĄ­CY KRĄG” Z OLE­NĄ KO­VER­NIK

miejsce i czas

08.02.2023
FABRYKA SZTUKI W ŁODZI | WARSZTAT

Za­pra­sza­my na wy­jąt­ko­we warsz­ta­ty wo­kal­ne „Śpie­wa­ją­cy krąg”, pro­wa­dzo­ne przez wy­bit­ną wo­ka­list­kę Ole­nę Ko­ver­nik.

 

data: 8 lu­te­go 2023 (śro­da)

go­dzi­na: 18:00-20:00

miej­sce: sala A_218, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, (bu­dy­nek A, II pię­tro), ul. Ty­mie­niec­kie­go 3

wstęp: zrzut­ka „do ka­pe­lu­sza” / ze­bra­ne środ­ki mają na celu za­kup sprzę­tu me­dycz­ne­go dla szpi­ta­li mo­bil­nych w Kra­ma­tor­sku, Druż­kow­ce i Po­krow­sku

ko­niecz­na re­zer­wa­cja miejsc: a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org

 

 

PL

 

“Śpie­wa­ją­cy krąg”- warsz­ta­ty wo­kal­ne z Ole­ną Ko­ver­nik

 

Za­pra­sza­my na warsz­ta­ty wo­kal­ne, pro­wa­dzo­ne przez wy­bit­ną wo­ka­list­kę Ole­nę Ko­ver­nik. Ce­lem warsz­ta­tów jest uwol­nie­nie na­tu­ral­ne­go gło­su. Do udzia­łu w za­ję­ciach nie są wy­ma­ga­ne pro­fe­sjo­nal­ne umie­jęt­no­ści wo­kal­ne.

 

Cze­ka­ją na cie­bie:

– Wy­ko­na­nie pio­sen­ki ukra­iń­skiej (ko­lę­dy, mo­że­my też wspól­nie wy­brać inna pio­sen­kę)

– Wie­le cie­ka­wych ćwi­czeń przy­dat­nych pod­czas wy­stą­pień pu­blicz­nych.

– Ćwi­cze­nia fi­zycz­ne, ćwi­cze­nia na po­czu­cie ryt­mu.

– In­dy­wi­du­al­na pra­ca z każ­dym człon­kiem krę­gu.

– Wspól­ne two­rze­nie me­lo­dii.

 

Na­uczysz się:

– Wcho­dze­nia w in­te­rak­cje z in­ny­mi gło­sa­mi

– Śpie­wa­nia w chó­rze

– Kon­tro­lo­wa­nia wła­sne­go gło­su

– Kom­po­no­wa­nia pro­stych me­lo­dii

– To co naj­waż­niej­sze – na­uczysz się ko­chać swój głos!

 

Ole­na Ko­ver­nik – wo­ka­list­ka, au­tor­ka wła­snych pio­se­nek, tre­ner wo­kal­ny, od po­nad 10 lat pra­cu­je w Ki­jow­skim Te­atrze na Łyp­kach.

 

UKR

 

„Коло Співу”- Майстер-клас для голосу; проводить: Олена Ковернік

 

дата: Середа, 8 лютого 2023

час: 18:00-20:00

місце: A_218, „Art_In­ku­ba­tor” „Fa­bry­ka Sztu­kі” в Лодзі, Ty­mie­niec­kie­go 3

вхід: ДОНАТ / Гурт співпрацює з ГО «Волонтерська сотня Доброволя» / Тур спрямований на закупівлю медичного обладнання: для мобільних госпіталів Краматорська, Дружківки, Покровська.

oбов’язкова реєстрація: a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org

 

Запрошую на захоплююче заняття! Мета його – зняти утиснення і розкрити природній голос. Для того, щоб взяти участь, професійні навички співу не обов’язкові.

 

На вас чекатиме:

– Виконання української пісні (різдвяної колядки)

– Багато цікавих вправ на суспільне звучання.

– Тілесні вправи, вправи для почуття ритму

– Індивідуальна робота з кожним учасником кола.

– Спільне створення мелодій

 

Ви навчитеся:

– Взаємодіяти з іншими голосами, співати в хорі

– Керувати гучністю

– Проявлятися творчо (складати прості мелодії)

– А головне – любити свій голос!

 

Проводить заняття Олена Ковернік – співачка, авторка власних пісень, тренер з вокалу, понад 10 років працює в Київському Театрі на Липках.

 

Соц мережі:

https://www.in­sta­gram.com/ole­na_ko­ver­nik_mu­sic/

https://www.fa­ce­bo­ok.com/Li­lo­viy­Mu­sic

 

Познайомитися з творчістю:

https://youtu.be/__tXcuy­yKQU Пришестя

https://youtu.be/uXCxEL­NxbYc Дівчина-ейфорія

https://youtu.be/4ZfVY­XQtp74 Your Swe­et Dre­ams

https://youtu.be/6ZJ8n6TCU­HU Хто скаже їй крім мене

 

Szczegóły

Data:
8 lutego
Godzina:
18:00 - 20:00
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce wydarzenia

Fabryka Sztuki w Łodzi (Art_Inkubator)
bp. Wincentego Tymienieckiego 3
Łódź, łózkie Polska
+ Google Map
Zobacz witrynę: Miejsce wydarzenia