NA SKRÓTY REPERTUAR ŁÓDZKICH KIN REPERTUAR TEATRÓW KALENDARZ SPORTOWCA INFORMATOR KONCERTOWY

Chcesz wesprzeć Plastra? Wpłać na utrzymanie naszego serwera.

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Kochamy Zwierzaki

3 października 2020 | 12:00 16:00

Mi­ło­śni­cy czwo­ro­no­gów, za­pa­mię­taj­cie dwie da­ty! 3 i 10 pa­ździer­ni­ka na par­kin­gu przy na­szym Cen­trum Han­dlo­wym po­ja­wi się na­miot, w któ­rym bę­dzie moż­na spo­tkać się z we­te­ry­na­rzem. Do­dat­ko­wo w wy­bra­ne dni w Au­chan tra­dy­cyj­nie po­trwa zbiór­ka kar­my i ak­ce­so­riów dla zwie­rząt. Za­pra­sza­my wszyst­kich chęt­nych do włą­cze­nia się w na­szą ak­cję.

Je­śli ko­cha­cie swo­je zwie­rza­ki i za­le­ży Wam na ich zdro­wiu, z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je Was na­sza ko­lej­na ak­cja przy­go­to­wa­na wraz z Fun­da­cją Azyl i Au­chan. W ra­mach współ­pra­cy od­bę­dzie się bez­płat­ne szcze­pie­nie prze­ciw­ko wście­kliź­nie i chi­po­wa­nie psów oraz ko­tów. Dnia 3 i 10 pa­ździer­ni­ka przed wej­ściem do CH Tu­li­pan od stro­ny ul. Wy­daw­ni­czej po­ja­wi się spe­cjal­ny na­miot, gdzie w go­dzi­nach od 12.00 do 16.00 roz­sta­wio­ne zo­sta­nie sto­isko we­te­ry­na­ryj­ne. Każ­da chęt­na oso­ba, któ­ra przy­pro­wa­dzi pu­pi­la i za­bie­rze ze so­bą je­go ksią­żecz­kę zdro­wia, bę­dzie mo­gła nie­od­płat­nie za­bez­pie­czyć czwo­ro­no­ga przed cho­ro­bą i za­gi­nię­ciem.

Do­dat­ko­wo Au­chan or­ga­ni­zu­je zbiór­kę kar­my dla psów i ko­tów, któ­ra po­trwa przez ca­ły pa­ździer­nik. Od każ­de­go czwart­ku do so­bo­ty (1-3.10, 8-10.10, 15-17.10, 22.24.10 i 29-31.10) w go­dzi­nach otwar­cia mar­ke­tu za ka­sa­mi usta­wio­ne zo­sta­ną spe­cjal­ne ko­sze, w któ­rych mo­że­cie zo­sta­wiać za­ku­pio­ne pro­duk­ty dla zwie­rząt. Naj­bar­dziej po­trzeb­ny­mi pro­duk­ta­mi są su­cha i mo­kra kar­ma, ale Fun­da­cji przy­da się wszel­kie wspar­cie udzie­lo­ne przez za­in­te­re­so­wa­ne oso­by. Li­czy­my na Wa­sze otwar­te i hoj­ne ser­ca, któ­re za­peł­nią ko­sze da­ra­mi po sa­me brze­gi!

Szczegóły

Data:
3 października
Czas:
12:00 – 16:00
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Centrum Handlowe Tulipan

Al. Piłsudskiego 94
Łódź, łódzkie Polska
+ Google Map
http://www.chtulipan.pl

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*