„Bagno Ługi” i „Opadówka” to tylko dwa z nich. Ile ich będzie i gdzie powstaną kolejne z nich?

Użytek ekologiczny „Bagno Ługi”
Powierzchnia: 3,43 ha. Położenie: północna część Łodzi, na obszarze Lasu Łagiewnickiego

Najważniejsze walory przyrodnicze:
Obiekt obejmuje jeden z nielicznych w Łodzi tak dobrze zachowanych płatów higrofilnych lasów i zarośli oraz szuwarów, teren o znacznej wartości jako ostoja florystyczna i faunistyczna.

Cele ochrony:
zachowanie śródleśnego, mokradłowego zagłębienia z mozaiką zbiorowisk leśnych, szuwarowych i wodnych, o dużych wartościach estetycznych i przyrodniczych, będącego ważnym ośrodkiem różnorodności biologicznej. Objęcie ochroną będzie potwierdzeniem dużej wartości przyrodniczej obiektu i ułatwi zachowanie dobrze wykształconych płatów biocenoz higrofilnych, rzadkich w Lesie Łagiewnickim.

Na powierzchni mokradła dominują zarośla wierzbowe (łozowiska), okazałe kępy turzycy sztywnej, zacieniony fragment mokradła w części północno-wschodniej
z dominacją trawy manny jadalnej, pospolicie na obrzeżach mokradła rośnie turzyca długowłosa.

W części południowej zachowały się niewielkie fragmenty o charakterze mszaru
z udziałem torfowców. Wody obniżenia są miejscem żerowania i godów licznych przedstawicieli herpetofauny (m.in. żab moczarowych, żab trawnych, żab zielonych, ropuch etc.). Zbiorowiska łozy są też miejscem gniazdowania ważnych gatunków ptaków. Niedostępne, z powodu silnego podtopienia, zarośla stanowią miejsce wypoczynku dla dzików i innych zwierząt leśnych (był tu m.in. widziany łoś).

Użytek ekologiczny „Opadówka”
Powierzchnia: 0,48 ha. Położenie: północna część Łodzi, na obszarze Lasu Łagiewnickiego.

Najważniejsze walory przyrodnicze:
Obiekt obejmuje jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych płatów śródleśnych łąk i szuwarów, teren o znacznej wartości jako ostoja florystyczna i faunistyczna.

Cele ochrony:
Zachowanie w Lesie Łagiewnickim śródleśnej łąki z półnaturalnymi biocenozami higrofilnymi, ważnymi dla zachowania różnorodności biologicznej. Objęcie ochroną będzie potwierdzeniem dużej wartości przyrodniczej obiektu i ułatwi zachowanie dobrze wykształconych płatów biocenoz łąkowych w Lesie Łagiewnickim.

Niewielki zbiornik w centralnej części łąki – miejsce rozrodu płazów i wodopój dla zwierząt. Dominujący powierzchniowo szuwar turzycy zaostrzonej (kwaśna łąka)
w centralnej części projektowanego użytku. Knieć błotna (kaczyniec) – charakterystyczny gatunek wilgotnych łąk. Kępa strych olch oraz okazały dąb na skarpie grobli w zachodniej części projektowanego użytku.

Użytek ekologiczny „Międzyrzecze Łódki i Bałutki”
Powierzchnia: 1,55 ha. Położenie: zbieg rzek Łódki i Bałutki, około 100 m na wschód od ul. Krakowskiej; obejmuje fragmenty dolin Łódki i Bałutki oraz rozdzielającej je wysoczyzny, leżące w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Najważniejsze walory przyrodnicze:
Obiekt obejmuje płat grądu subkontynentalnego, którego walor naturalności podkreślają: wielogatunkowość i zróżnicowanie wiekowe drzewostanu, w którym najstarsze drzewa mają ponad 100 lat, obecność licznych dziuplastych drzew, stanowiących habitat lęgowy ptaków i obfitość martwego i ulegającego destrukcji drewna, będącego siedliskiem dla organizmów saproksylicznych. Teren o znacznej wartości jako ostoja florystyczna i faunistyczna; we florze występują ważne ze względów fitogeograficznych i sozologicznych stanowiska kokoryczy wątłej
i przetacznika górskiego – gatunków rzadkich i zagrożonych w skali regionu.

Cele ochrony:
Ochrona lasu liściastego, o dużej wartości sozologicznej, fitogeograficznej
i estetycznej, stanowiącego pozostałość po dawnym Lesie Konstantynowskim, będącego ważnym ośrodkiem różnorodności biologicznej. Objęcie obiektu ochroną będzie potwierdzeniem jego dużej wartości przyrodniczej i ułatwi zachować cenny ekosystem, będący składnikiem dziedzictwa przyrodniczego miasta.

Nowe pomniki przyrody w Łodzi

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior; obwód pnia: 420 cm; Park Helenów
Klon pospolity Acer platanoides; obwód pnia: 364 cm; Park Helenów
Dąb szypułkowy Quercus robur; obwód pnia: 362 cm; Park Helenów
Dąb szypułkowy Quercus robur; obwód pnia: 349 cm; Park Helenów
Dąb szypułkowy Quercus robur; obwód pnia: 368 cm; Park Helenów
Dąb szypułkowy Quercus robur; obwód pnia: 382 cm; Park Ocalałych

Obszarowe formy ochrony przyrody (9,2 % powierzchni Łodzi)
• 2 rezerwaty przyrody
• 1 park krajobrazowy
• 5 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
• 15 użytków ekologicznych

Rezerwaty przyrody:
Polesie Konstantynowskie
Las Łagiewnicki

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
Ruda Willowa
Międzyrzecze Neru i Dobrzynki
Dolina Sokołówki
Sucha dolina w Moskulach
Źródła Neru

Użytki ekologiczne:
Dolina dolnej Wrzącej
Jeziorko Wiskitno
Łąka w Wiączyniu
Łąki na Modrzewiu
Majerowskie Błota
Majerowskie Pole
Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczank
Międzyrzecze Sokołówki i Brzozy
Mokradła Brzozy
Mokradła przy Pomorskiej
Olsy na Żabieńcu
Olsy nad Nerem
Stawy w Mileszkach
Stawy w Nowosolnej
Źródliska na Mikołajewie

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

 

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
IMG_1740
Łódź Street Food Festival By Night (foto)
Łukasz Czepiela wylądował na molo w Sopocie (wideo)
DSCF6290
Festiwal Magiczna Łódź 2011 (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*