V Ogólnopolska Wystawa Haftu Krzyżykowego „Złota Igłą 2011”

Centralne Muzeum Włókiennictwa – Organizator V edycji wystawy zaprasza do udziału wszystkich twórców-amatorów, którzy swoje prace wykonują w technice haftu krzyżykowego.

VOgólnopolska Wystawa Haftu Krzyżykowego „Złota Igła 2011” jest naturalną kontynuacją Ogólnopolskiej Wystawy Haftu Krzyżykowego Amatorów. Eksponowana będzie w budynku Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282 w przybliżonym terminie od 8 czerwca do 28 sierpnia 2011 roku.

Centralne Muzeum Włókiennictwa jest organizatorem wystaw, które niezmiennie, od 2000 roku cieszą się wielkim zainteresowaniem twórców i miłośników haftu oraz publiczności. Są – uznawanym przez Państwa – miejscem konfrontacji talentu, inwencji i kunsztu hafciarskiego. Mamy nadzieję, że ekspozycja spełni Państwa oczekiwania oraz stanie się – jak poprzednie – wielkim wydarzeniem artystycznym.

Kurator wystawy st. kustosz Barbara Bator

Karta uczestnictwa znajduje się tutaj: http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/files/zlota_igla.pdf

Regulamin uczestnictwa

1. Przedmiotem wystawy są prace wykonane techniką haftu krzyżykowego i półkrzyżykowego
a) na kanwie drukowanej,
b) odwzorowywane („liczone”) według publikowanych wzorów,
c) realizowane według własnych projektów.
Organizator dopuszcza użycie różnego rodzaju nici, bez względu na surowiec, rodzaj skrętu, czy producenta.
2. W wystawie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
3. Prace zgłaszane na wystawę winny być wykonane w latach 2007-2010. Wystawa ma być przeglądem aktualnych osiągnięć środowiska artystów-amatorów haftu, a w związku z tym prosimy nie nadsyłać prac starych, które były zgłaszane lub uczestniczyły we wcześniejszych wystawach.
4. Ze względu na warunki ekspozycji zgłoszone prace nie mogą przekraczać wymiarów kanwy (płótna) 70×100 cm. Organizator dopuszcza zgłoszenie prac większych rozmiarów jedynie w przypadku bielizny stołowej, pościelowej, odzieży itp.
5. Każdy uczestnik może zgłosić na wystawę 1-3 prace lub cykl prac (składający się z nie więcej niż 5 prac). W przypadku haftów użytkowych (jw.) prosimy ograniczyć się do zgłoszenia pojedynczych sztuk każdego asortymentu (chyba, że występują w nich istotne różnice wzoru). Organizator nie gwarantuje ekspozycji całego cyklu i zastrzega sobie możliwość wyboru i pokazania tylko pojedynczych prac (w podpisie zaznaczając, że są one częściami cyklu).
6. Ze względu na warunki ekspozycji prosimy o zgłaszanie prac bez jakichkolwiek opraw.
7. Każda ze zgłoszonych prac powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną trwale do niej przymocowana (na odwrocie pracy) zawierającą: imię i nazwisko autora, miejsce zamieszkania, tytuł pracy (w przypadku cyklu prac, jej numer porządkowy) oraz rok wykonania pracy.
8. Każdy zgłaszający (bez względu na liczbę zgłoszonych prac) winien wpłacić 30,- zł gotówką lub przekazem pocztowym na adres: Centralne Muzeum Włókiennictwa, 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282 z dopiskiem „V Wystawa Haftu Krzyżykowego”. Suma ta będzie przeznaczona na opłaty pocztowe i cele organizacyjne.
9. Każdy zgłaszający winien czytelnie, kompletnie wypełnić i podpisać kartę uczestnictwa (Organizator wystawy odpowiada materialnie za prace o zadeklarowanej wartości do 1.000,- zł. Prace wycenione wyżej mogą być ubezpieczone przez Zgłaszającego, należy dołączyć potwierdzenie ubezpieczenia). Do karty uczestnictwa prosimy dołączyć kopię wpłaty.
10. Prace należy składać lub nadsyłać pocztą na adres: Centralne Muzeum Włókiennictwa, 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282 (z dopiskiem: Wystawa Haftu Krzyżykowego) w nieprzekraczalnym terminie 1 marca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).
11. Sprawdzenia zgodności zgłoszonych prac z postanowieniami regulaminu dokonają pracownicy Działu Oświaty Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Selekcji i wyboru prac do ekspozycji dokona jury powołane przez Organizatora.
12. Jury z prac zakwalifikowanych do wystawy dokona wyboru najlepszej przyznając jej nagrodę „ZŁOTEJ IGŁY”.
13. Organizator zabiega o pozyskanie nagród z innych źródeł.
14. O decyzji jury kwalifikacyjnego Organizator powiadomi do końca kwietnia 2011 roku.
15. Prace, które nie zostały zakwalifikowane na wystawę będzie można odebrać osobiście w Dziale Oświaty Centralnego Muzeum Włókiennictwa po otwarciu wystawy (przybliżony termin otwarcia wystawy: 8 czerwca 2011 roku) lub zostaną odesłane pocztą, przesyłką zwykłą.
16. Wystawie będzie towarzyszyć kolorowy katalog, zawierający wykaz autorów i spis prac zakwalifikowanych na wystawę oraz zestaw reprodukcji najciekawszych prac (o reprodukcji pracy zdecyduje jury).
17. Każdy z uczestników wystawy otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz katalogu.
18. Wszyscy zgłaszający prace zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy.
19. Po zakończeniu wystawy (od połowy września 2011 roku) prace eksponowane będzie można odebrać w Dziale Oświaty Centralnego Muzeum Włókiennictwa lub zostaną odesłane pocztą, przesyłką zwykłą.
20. W celach promocyjnych wystawy Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach wizerunków prac zakwalifikowanych na wystawę, bez konieczności uzyskiwania na to każdorazowo zgody autora.
21. W wystawie mogą wziąć udział jedynie osoby, których prace spełniają warunki niniejszego regulaminu.
22. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wystawy udziela Dział Oświaty Centralnego Muzeum Włókiennictwa, tel. (42) 684-61-15 (42) 684-61-15

/informacje ze strony Centralnego Muzeum Włókiennictwa

{jumi [media/reklama.htm]}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *