422548_131366030323311_316518451_nOd 16 do 19 kwietnia w Łodzi organizowane będą XXXIII Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych – Centrum 2015. To konkurs dla  młodych twórców, w ramach którego oceniane są osiągnięcia artystyczne w kategoriach zespołowych i indywidualnych. Swoje sztuki można zgłaszać do 28 lutego 2015 r.

Do udziału w festiwalu zapraszamy młodzieżowe grupy teatralne działające  w szkołach ponad gimnazjalnych, ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, a także grupy nieformalne z całego kraju.  Dozwolone są  różnorodne formy wypowiedzi teatralnej (również eksperymentalne). Prezentowane spektakle nie mogą przekroczyć czasu  30 minut, a montaż elementów scenografii przed oraz uporządkowanie sceny po spektaklu nie może przekroczyć 10 min. Aktorzy bezpośrednio po spektaklu uczestniczą w omówieniu przedstawienia z jurorami przy udziale publiczności.

Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konfrontacjach – Centrum 2015 jest nadesłanie drogą elektroniczną na adres ckm@toya.net.pl do dnia 28.02.2015r. szczegółowo wypełnionej „Karty zgłoszenia” (formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.ckm.lodz.pl ) oraz nagrania spektaklu lub próby do spektaklu formacie avi. Brak nagrania jest podstawą do dyskwalifikacji zgłoszenia. W przypadku przesyłania zgłoszenia pocztą (decyduje data stempla pocztowego), a nagranie spektaklu należy przesłać na płycie DVD.

Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów dokona kwalifikacji spektakli zgłoszonych do konkursu na podstawie przysłanych nagrań spektakli i „Kart zgłoszeń”. O decyzji Komisji organizatorzy powiadomią zespoły do dnia 13.03.2015r. Instytucja zgłaszająca do udziału w konkursie lub grupa teatralna pokrywa koszty akredytacji  zespołu w wysokości 100 zł od grupy. Wpłaty do dn. 31.03.2015r.na konto: PEKAO S.A. II o/Łódź   7612403028 1111 0000 2822 1407 lub w księgowości CKM.

Scena na której prezentowane będą spektakle ma wymiary 7 x 4m. Organizatorzy zapewniają: oświetlenie, nagłośnienie (w podstawowym zakresie) wraz obsługą, której musi towarzyszyć 1 osoba ze strony teatru, pomoc w zorganizowaniu noclegów (noclegi na koszt uczestników w cenie ok. 35 zł/os/doba) , zajęcia warsztatowe dla instruktorów i uczestników, imprezy towarzyszące festiwalowi. UWAGA: nie zapewniamy scenografii i rekwizytów do spektakli, ani możliwości ich przechowywania w terminie innym niż prezentacja spektaklu Podkład muzyczny najlepiej nagrać na jednej płycie CD. Do uporządkowania sceny należy wyznaczyć własną ekipę  techniczną (2 osoby).

Spektakle oceniać będzie  Jury w składzie:
– Jadwiga Sącińska – teatrolog, animator kultury
– Kalina Jerzykowska – poetka, dziennikarka
– Sambor Czarnota – aktor teatralny i filmowy
– Tomasz Rodowicz – aktor, reżyser, dyrektor artystyczny Teatru „Chorea”   
Jury przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe w kategoriach zbiorowych  i indywidualnych zgodnie z ustalonym werdyktem. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi 6.000,00 PLN

Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym pt „Życie to jest Teatr”. Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej działalności inspirowanej teatrem i iluzją teatralną przejawiającą się w każdej chwili życia. Odkrywanie przez twórców motywów nierealnych, sztucznych oraz surrealistycznych towarzyszących ludziom na scenie życia

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie do dnia 31 marca 2015 r. Konkurs ma formułę otwartą i organizowany jest w jednej kategorii wiekowej: Osoby od 15 do 19-tego roku życia. Do konkursu mogą być zgłoszone maksimum trzy zdjęcia, które w nawiązują do celu Konkursu, o którym mowa w pkt II i zostały wykonane przez Uczestnika nie wcześniej niż na rok przed rozpoczęciem Konkursu. Zgłoszone mogą zostać zdjęcia zarówno dotychczas opublikowane jak i nie opublikowane, jednakże z wyłączeniem zdjęć zgłoszonych do innego konkursu. Zdjęcia konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddaje obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu są niedopuszczalne.
Zdjęcia zgłaszane do Konkursu winny zostać nazwane z użyciem ośmiu znaków – stanowiących dowolną kombinację liter i cyfr. (Przykładowa nazwa zdjęcia: P45TRH32.jpg).

Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora. Zdjęcia nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom. Zdjęcia można przesyłać na adres konfrontacje@fotowena.pl, lub dostarczać je osobiście do siedziby Centrum Kultury Młodych Wraz z plikami, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania ze strony www.ckm.lodz.pl, dołączony do regulaminu konkursu.

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie Jury w składzie:
– Agnieszka Pękala – artysta plastyk, fotograf
– Monika Tabowska – kulturoznawca, animator kultury
– Mariusz Chojnacki – filmoznawca, realizator obrazu filmowego
Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane. Jury uprawione jest, w uzasadnionych przypadkach, do przeniesienia zdjęcia do innej kategorii, niż zaproponowana przez Uczestnika.
   
Nadesłane zdjęcia opublikowane będą na wystawie towarzyszącej XXXIII Ogólnopolskim Konfrontacjom Teatralnym Centrum 2015 odbywających się w terminie 17 – 19 kwietnia 2015r. Spośród zdjęć opublikowanych na stronie internetowej www.ckm.lodz.pl Jury wyłoni zwycięzców Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przyznania pierwszego, bądź drugiego miejsca jak również możliwość przyznania tych miejsc ex aequo. Centrum Kultury Młodych zapewnia nagrody w formie pieniężnej. Pula nagród wynosi 800,00zł. Organizatorzy przewidują możliwość zorganizowania wystawy pokonkursowej w przestrzeni mias

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
terapiaiteatr
IX Spotkania Teatralne “Terapia i Teatr”
_9074018
ŁóPTA 2014 – informacje, program
szperacze
Szperacze w AOIA

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*