plakat_operaTeatr Wielki w Łodzi czci w tym roku jubileusz 60-lecia opery w Łodzi; tyle właśnie lat mija od momentu, kiedy 18 października 1954 roku w Teatrze Nowym podniosła się kurtyna na Strasznym dworze Moniuszki – pierwszej premierze Opery Łódzkiej.

Na główne uroczystości jubileuszowe przyjdzie nam poczekać do jesieni, ale już dzisiaj informujemy, że jednym z elementów towarzyszących obchodom będzie internetowy album fotograficzny opery.  Współtwórcą albumu może być każdy kto przejrzy domowe archiwum i coś w nim znajdzie.

Jeśli zatem natkną się Państwo w swoich zasobach na fotografie z łódzkiej opery ( budynek z okresu budowy, wnętrza teatru, spektakle, artyści itp.) o wartości historycznej, dokumentalnej, sentymentalnej lub niosące za sobą ciekawą opowieść, warto przekazać je do Teatru Wielkiego – tam będą zarejestrowane, zeskanowane i opisane. Odnalezione zdjęcia (najciekawsze) zostaną umieszczone w galerii na naszej stronie internetowej, na wystawie towarzyszącej jubileuszowi, a także w prasowym dodatku promującym jubileusz.
Co dwa tygodnie w czasie trwania akcji ( tj. 1 czerwca – 30 września 2014 ) losowane będą dla uczestników zaproszenia na wybrane spektakle w sezonie 2014/ 2015.

Zachęcamy do udziału w akcji Opera w obiektywie, a dodatkowe informacje  na temat szczegółów akcji oraz zasady uczestnictwa  dostępne są na stronie:www.operalodz.com/news.php  lub pod telefonem 42 631 99 49.

Opera w obiektywie
Warunki udziału w akcji:
1.    Niniejsze warunki określają zasady, na jakich odbywa się akcja  pn „Opera w obiektywie”, zwana dalej „akcją”.
2.    Organizatorem akcji jest Teatr Wielki w Łodzi.
3.    Celem akcji jest promocja jubileuszu 60- lecia istnienia sceny operowej w Łodzi.
4.    W akcji może wziąć udział każdy.
5.    Udział w akcji jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
6.    Czas trwania akcji: 1 czerwca  – 30 września 2014 roku.
7.    Warunkiem przystąpienia do akcji jest dostarczenie zdjęcia związanego z łódzką operą (budynek, wnętrza,  spektakle, artyści, widzowie itp.), wg kryteriów określonych w punkcie 8.
8.    Formy dostarczenia zdjęcia:
a)    osobiście do Działu Marketingu i promocji Teatr Wielki w Łodzi  pl. Dąbrowskiego pok. 26 po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 42 631 99 49. Zdjęcia zostaną na miejscu zeskanowane i oddane posiadaczom.
b)    drogą mailową  w formacie  JPG pod adres: marketing2@ teatr-wielki.lodz.pl
c)    tradycyjną pocztą pod niżej wskazany adres, z zastrzeżeniem, że Teatr nie zwraca zdjęć przesłanych drogą pocztową. Zdjęcia można odebrać w siedzibie Teatru od poniedziałku – do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 pok. 26.
Adres do doręczeń:
Teatr Wielki w Łodzi, pl. Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
Dział Marketingu,
z dopiskiem „Opera w obiektywie”.

9.    Zdjęcia mogą być wykorzystane do celów promocji i informacji o historii i działalności Teatru Wielkiego w Łodzi, tj. m.in..: do stworzenia internetowej galerii pn. „Opera w obiektywie” na stronie internetowej Teatru (nie znamy jeszcze linku), jako ekspozycja na wystawie poświęconej 60-leciu istnienia sceny operowej, w dodatku prasowym promującym wydarzenie, w innych materiałach informacyjnych lub promocyjnych.
10.    Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną umieszczone m.in. w galerii na stronie Teatru www.operalodz.com a najciekawsze z nich mogą zostać wykorzystane jako element ekspozycji na wystawie zorganizowanej przez Teatr Wielki w Łodzi oraz w prasowym dodatku promującym 60-lecie sceny operowej w Łodzi.
11.    Warunkiem niezbędnym udziału w akcji jest własnoręczne podpisanie i dostarczenie Teatrowi Wielkiemu w Łodzi oświadczenia poniższej treści:

1)
Ja, niżej podpisany ………………., legitymujący się dowodem osobistym nr………………… oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe lub inny skuteczny tytuł prawny do rozporządzania dostarczonymi zdjęciami i wyrażam zgodę na wykorzystywanie ich przez Teatr Wielki w Łodzi przez czas nieoznaczony do celów promocji i informacji o historii i działalności Teatru Wielkiego w Łodzi.
W szczególności Teatr Wielki w Łodzi może bez wynagrodzenia na moją rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych:
a)    Utrwalać zdjęcia technikami informatycznymi, poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi;
b)    Zwielokrotniać zdjęcia technikami informatycznymi, poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy;
c)    Wprowadzać zdjęcia do obrotu;
d)    Wprowadzać zdjęcia do pamięci komputera;
e)    Publikować i rozpowszechniać w całości lub w części, w sieci Internet, łącznie z utrwalaniem zdjęć w pamięci RAM,
f)    Wystawiać zdjęcia na widok publiczny;
g)    Rozpowszechniać zdjęcia w całości lub częściach w celu promocji i informacji, szczególnie w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju i formatu, ogłoszeń, reklam, w tym reklam audiowizualnych, audialnych i multimedialnych;
h)    Wypożyczać lub udostępniać zwielokrotnione egzemplarze zdjęć;
i)    Rozpowszechniać zdjęcia w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
j)    Dokonywać graficznej obróbki zdjęć.

Ponadto oświadczam, że zdjęcia nie naruszają praw autorskich osób trzecich, ani nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Teatr Wielki w Łodzi na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu opublikowania, przetworzenia, korzystania oraz rozpowszechniania zdjęć, w szczególności na ww. polach eksploatacji.

…………………………………………………..                                                  ……………………………………………….
(miejscowość, data)                                                                                          (własnoręczny podpis)

2)
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych  dla celów związanych z uczestnictwem w akcji „Opera w obiektywie” organizowanej przez Teatr Wielki  w Łodzi – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

Kontakt:
tel. ………………………………
adres e-mail: ……………………………

…………………………………………………..                                                  ……………………………………………….
(miejscowość, data)                                 (własnoręczny podpis)

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
jurkii
Jurki w Śródmiejskim Forum Kultury (foto)
szkoly_4
Rozpoczął się 31. Festiwal Szkół Teatralnych! (foto)
05072012_053
Letnia Scena Forum 2012: Pieśń o Chmurze (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*