Ogólny regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW MAILOWYCH

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki konkursów organizowanych i współorganizowanych przez portal Plaster Łódzki (www.plasterlodzki.pl) nie objętych osobnym regulaminem.

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursów, zwanych dalej „Konkursami” w serwisie Plaster Łódzki jest: Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki. Ww. organizator odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin. 

2. Głównym organizatorem Konkursów współorganizowanych przez serwis Plaster Łódzki i inne instytucje, jest jednostka, która w danym Konkursie jest fundatorem Nagród. 

§2 
Zasady Konkursów 

1.W Konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), będące użytkownikami portalu Plaster Łódzki (www.plasterlodzki.pl).

2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w jednym Konkursie tylko raz. 

3. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany w serwisie www.plasterlodzki.pl w okresie podanym każdorazowo na stronie Konkursu. 

4. Uczestnik Konkursu powinien: 
4.1. udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe 
4.2. wykonać zadanie konkursowe opisanego na stronie Konkursu. 

5. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe. 

6. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze, najciekawsze rozwiązania w liczbie odpowiadającej liczbie nagród. 

7. Zwycięzcy Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres podany przy okazji udziału w konkursie na stronie www.plasterlodzki.pl, w terminie określonym we właściwym Konkursie. 

8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody. 

§3
Nagrody 

1. Rodzaj oraz liczba Nagród w Konkursie są wskazane każdorazowo na stronie Konkursu. 

2. Sposób i miejsce odbioru Nagród każdorazowo zostaną przekazane laureatom konkursu mailowo – nagrody odbierane w Redakcji zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji, o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna. 

4. Portal Plaster Łódzki, jednocześnie organizator i współorganizator Konkursów: Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie. 

5. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody. 

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

§4 
Kryteria Oceny 

1. Kryteria oceny są wskazywane na stronie właściwego Konkursu. 
2. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalna. 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu Plaster Łódzki. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. 

Każdy z Uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego nicka, fragmentu nr. tel. lub maila na portalu Plaster Łódzki na stronie Konkursu w przypadku przyznania nagrody. 

3. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów uwzględnionych we właściwym Konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 2000 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). 

7. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

9. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Plaster Łódzki. 

10. Ponadto Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat Konkursu u Organizatora, pod numerami telefonów oraz mailami dostępnymi w serwisie Plaster Łódzki w zakładce „KONTAKT”. 

11. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia lub skracania Konkursu oraz zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania uczestników.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, w tym takich jak termin zakończenia konkursu, zmiany nagród – wynikających z działań innych podmiotów, a także odwołania konkursu bez powiadomienia Uczestnika.

REGULAMIN KONKURSÓW SMS-OWYCH NA TEN MOMENT NIE SĄ ORGANIZOWANE KONKURSY SMS

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki konkursów organizowanych i współorganizowanych przez portal Plaster Łódzki (www.plasterlodzki.pl) nie objętych osobnym regulaminem.

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursów, zwanych dalej „Konkursami” w serwisie Plaster Łódzki jest: Fundacja Na Rzecz Kultury Plaster Łódzki. Ww. organizator odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin. 

2. Głównym organizatorem Konkursów współorganizowanych przez serwis Plaster Łódzki i inne instytucje, jest jednostka, która w danym Konkursie jest fundatorem Nagród. 

§2 
Zasady Konkursów 

1.W Konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), będące użytkownikami portalu Plaster Łódzki (www.plasterlodzki.pl).

W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy firmy Kaktoos sp. j.oraz spółek zależnych. 

2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi. 

3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w jednym Konkursie tylko raz. 

4. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany w serwisie www.plasterlodzki.pl w okresie podanym każdorazowo na stronie Konkursu. 

5. Uczestnik Konkursu powinien: 

5.1. zarejestrować się SMS-owo w konkursie (informacje o sposobie rejestracji organizator za każdym razem podaje w treści konkursu)
5.2. udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe lub/i wykonać zadanie konkursowe opisanego na stronie Konkursu. 

6. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe. 

7. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze pierwsze poprawne rozwiązania w liczbie odpowiadającej liczbie nagród. 

8. Zwycięzcy Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres podany przy okazji udziału w konkursie na stronie www.plasterlodzki.pl, w terminie określonym we właściwym Konkursie. 

9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody. 

§3
Nagrody 

1. Rodzaj oraz liczba Nagród w Konkursie są wskazane każdorazowo na stronie Konkursu. 

2. Nagrody, które są odbierane przez Zwycięzców bezpośrednio w siedzibie redakcji portalu Plaster Łódzki zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody dostępnego w siedzibie ww. redakcji. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna. 

4. Portal Plaster Łódzki, jednocześnie organizator i współorganizator Konkursów Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie. 

5. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody. 

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

§4 
Kryteria Oceny i wyboru

1. Kryteria oceny i wyboru są wskazywane na stronie właściwego Konkursu. 
2. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalna. 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu Plaster Łódzki. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. 

Każdy z Uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego Nicka, fragmentu nr. tel. lub maila na portalu Plaster Łódzki na stronie Konkursu w przypadku przyznania nagrody. 

3. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów uwzględnionych we właściwym Konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 2000 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). 

7. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

9. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Plaster Łódzki. 

10. Ponadto Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat Konkursu u Organizatora, pod numerami telefonów oraz mailami dostępnymi w serwisie Plaster Łódzki w zakładce „KONTAKT”. 

11. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *