Regulamin Łódzkiej Listy Przebojów

1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania na utwory muzyczne umieszczane w Łódzkiej Liście Przebojów za pomocą SMS-ów lub maili.

2.
Organizatorem Łódzkiej Listy Przebojów w serwisie Plaster Łódzki jest: Kaktoos sp. j., plac Hallera 5/3a, 03-464 Warszawa. Ww. organizator odpowiada za konkursy i plebiscyty autorskie ogłaszane w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin.

3.
Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.plasterlodzki.pl

4.
Osoba biorąca udział w Głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża  zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5.
W Łódzkiej Liście Przebojów udział mogą brać tylko zespoły z Łodzi i województwa łódzkiego.
a. W jednej edycji Top 10 może się znaleźć wyłącznie jeden utwór danego zespołu – w chwili, gdy głosowano na większą ilość utworów danego zespołu w Top 10 pozostaje ten, który otrzymał najwięcej głosów – kolejne znajdą się w poczekalni.

6.
Uczestnikiem jest każda pełnoletnia osoba fizyczna która wyśle na numer podany przez Organizatora, to jest 71051, prawidłową wiadomość SMS zawierającą głosowanie na jeden z utworów uczestniczących w Głosowaniu w dniu wysłania wiadomości SMS lub prześle mail z wytypowanym zespołem i utworem muzycznym.

7.
Za prawidłową wiadomość uznaje się wiadomość posiadającą następujący  format: Plaster.Top.XX gdzie XX to numer przydzielony konkretnemu utworowi. Numer ten jest podawany do publicznej wiadomości na stronie  www.plasterlodzki.pl

8.
Prawidłowa wiadomość SMS uczestniczy w bieżącym notowaniu Łódzkiej  Listy Przebojów na następujących zasadach: 1.wiadomość SMS wysłana do godziny 19 w niedziele poprzedzającą emisję bieżącego notowania Łódzkiej Listy Przebojów uczestniczy w tym notowaniu; 2.wiadomość SMS wysłana po godz. 19 w niedzielę uczestniczy w kolejnym notowaniu.

9.
Każda prawidłowa wiadomość SMS uczestnicy tylko w jednym notowaniu Łódzkiej Listy Przebojów.

10.
Uczestnik może wysłać dowolną liczbę wiadomości SMS.

11.
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na wskazany w pkt 6 numer wynosi 1 zł plus vat i pobierana jest przez operatora obsługującego niezależnie od poprawności treści tej wiadomości.

12.
Organizator po odebraniu wiadomości SMS uczestniczących w bieżącym notowaniu Łódzkiej Listy Przebojów dokonuje obliczeń w celu ustalenia pozycji utworów uczestniczących w Głosowaniu w bieżącym notowaniu. O pozycji decyduje liczba wiadomości SMS wskazujących w treści dany utwór. W przypadku gdy Uczestnicy wysłali wiadomości SMS na mniejszą liczbę utworów niż dostępnych jest w notowaniu pozycji, utwory które były notowane w poprzednim notowaniu a które nie otrzymały w bieżącym notowaniu żadnej wiadomości SMS umieszczane zostaną w bieżącym notowaniu za utworami na które wysłano wiadomości SMS, zachowując względem siebie, to jest utwór bez otrzymanych wiadomości SMS, poprzednią kolejność.

13.
Na wynik Łódzkiej Listy Przebojów składają się także maila przesyłane na adres redakcja@plasterlodzki.pl. Oprócz tego w mailach można składać propozycje na kolejne utwory uczestniczące w Łódzkiej Liście Przebojów.

14.
Każda osoba może wysłać tylko jednego maila z głosem na dany utwór.

15.
Uczestnik biorący udział w głosowaniu mailowym nie bierze udział w konkursie z nagrodami.

16.
Uczestnicy biorący udział w głosowaniu SMS biorą udział w konkursie z nagrodami.

17.
Nagrodę otrzymuje osoba, której SMS był najbliższy pierwszej pełnej godziny, w której wysłano najwięcej SMS w danej edycji Łódzkiej Listy Przebojów.

18.
Uczestnictwo w Głosowaniu jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o. i innych, zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

19.
Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

20.
Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Głosowania.

21.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów lub dostawców usług telefonicznych przy pomocy których Uczestnik wysłał lub próbował wysłać wiadomość SMS w celu uczestnictwa w Głosowaniu.

22.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdy czasie ze skutkiem od kolejnego notowania Łódzkiej Listy Przebojów.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
lodzkalistaprzebojow
Łódzka Lista Przebojów – notowanie 28
lodzkalistaprzebojow
Łódzka Lista Przebojów – notowanie 5
lodzkalistaprzebojow
Łódzka Lista Przebojów – notowanie 64
1 Komentarz

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*