OBLICZA_LODZI_2013-plakatBałucki Ośrodek Lutnia zaprasza serdecznie do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Fotograficznego Oblicza Łodzi 2013. Od kilku lat jest on uznawany za najważniejszy łódzki Konkurs Fotograficzny dla osób, które w sposób amatorski zajmują sie fotografią.

Wzorem lat ubiegłych pomysłodawcy zapraszają do wzięcia w nim udziału wszystkich fotografujących, z wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się fotografią. Zdjęcia muszą odnosić się do tytułu konkursu, powinny przedstawiać oblicza naszego miasta.

Idea jest bardzo ważna, jurorzy poszukiwać będą obrazów, które oddają nastrój, klimat i atmosferę miasta. Celem Konkursu jest promowanie i prezentowanie twórczości fotograficznej poświęconej Łodzi. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych, które wpiszą się w trzy kategorie wykonawcze: reportaż, impresja oraz fotografia uliczna. Należy nadesłać je do dnia 5 kwietnia 2013 r,

REGULAMIN

Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Łodzi. Organizatorzy Konkursu szczególną uwagę przykładają do czystości formy fotografii, która jako sztuka pozwala budować umiejętność obserwowania i rejestrowania rzeczywistości zgodnie z zasadami kompozycji, jednocześnie rozwijając wyobraźnię i wrażliwość autora.

1. Organizatorem XVII edycji Konkursu Fotograficznego OBLICZA ŁODZI 2013 jest Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA w Łodzi, ul. Łanowa 14.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, z wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się fotografią.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych *:I – do 16 lat * / II – powyżej 16 roku życia
oraz następujących kategoriach tematycznych:
I – REPORTA¯
II – IMPRESJA
III – FOTOGRAFIA ULICZNA
5. W kategorii REPORTA¯ przyjmowane będą prace w zestawach 3-6 zdjęć przedstawiających jedno wydarzenie, sytuację lub temat. Można złożyć maksymalnie 2 zestawy zdjęć, z których każdy traktowany będzie jako oddzielna praca. Zestaw powinien posiadać szkic prezentacji lub układu. W kategorii IMPRESJA każdy autor może przedstawić max. 3 pojedyncze, autonomiczne zdjęcia, będące odzwierciedleniem indywidualnego, kreatywnego spojrzenia na Łódź W kategorii FOTOGRAFIA ULICZNA, każdy autor może przedstawić max. 3 pojedyncze, autonomiczne zdjęcia, przedstawiające ludzi w ich codziennych sytuacjach, dla których tłem będzie Łódź.
6. Organizator dopuszcza prace w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w postaci elektronicznej na płycie CD w rozdzielczości 300 DPI.
7. Zdjęcia tylko w formie papierowej lub tylko w formie cyfrowej nie wezmą udziału w Konkursie.
8. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta – opatrzona godłem autora oraz dopiskiem OBLICZA ŁODZI 2013 – zawierająca:
– imię i nazwisko autora,
– datę urodzenia / wiek / kategorie wiekową,
– adres do korespondencji (wraz z kodem pocztowym)
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– płytę CD z plikami zdjęć w postaci elektronicznej w rozdzielczości 300 DPI,
– nazwę szkoły, zakładu pracy,
– własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych
oraz wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia można znaleźć na stronie bok.lodz.pl).
9. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:
– godło autora,
– nazwę kategorii,
– tytuł pracy lub zestawu zdjęć,
– technika / model aparatu, obróbka /,
– numer zdjęcia w zestawie, plan prezentacji.
10. Prace należy nadesłać na adres:
Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA; ul. Łanowa 14; 91-103, Łódź; z dopiskiem: OBLICZA ŁODZI 2013 lub złożyć je osobiście w siedzibie BOK LUTNIA w godz. 10– 19. Termin nadsyłania lub składania prac upływa z dniem 5 kwietnia 2013r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora. Zdjęcia, które dotrą do siedziby organizatora po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie. Dotyczy to także prac wysłanych pocztą.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w transporcie pocztowym i kurierskim.
12. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę fotografie przechodzą na własność Bałuckiego Ośrodka Kultury jako dokumentacja Konkursu. Pozostałe prace można odebrać osobiście w dniach 03.VI. – 05.VII.2013r. w godz. 10:00 – 19:00. Nośnik elektroniczny pozostaje własnością Organizatora. Prace nieodebrane przechodzą na własność Organizatora.
13. Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac dopuszczonych do Konkursu i Wystawy OBLICZA ŁODZI 2013 we wszystkich publikacjach, prezentacjach oraz w ramach programów TV a także na innych nośnikach przetwarzania danych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez każdego uczestnika Konkursu pisemnego oświadczenia.
14. Złożenie oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac, które naruszają regulamin Konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
17.* Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.
(* wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu – znajduje się na stronie bok.lodz.pl)
18. Organizator powoła niezależne Jury, które przyzna następujące nagrody:
NAGRODA – OBLICZA ŁODZI 2013 – cyfrowy aparat fotograficzny ufundowany przez Sponsora Głównego – firmę FotoABC – Centrum Foto SONY – www.fotoabc.com NAGRODA GŁÓWNA oraz WYRÓŻNIENIA w każdej z kategorii wiekowej oraz dokona wyboru prac na wystawę OBLICZA ŁODZI 2013.
19. Jury oraz organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, bądź też nie przyznać Nagrody Specjalnej. Werdykt Jury jest nieodwołalny. Decyzje Jury są ostateczne. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub telefoniczną.
20. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora: www.bok.lodz.pl oraz na oficjalnych stronach konkursowych: www.obliczalodzi.pl / www.15lat.obliczalodzi.pl
21. Terminarz:
– nadsyłanie prac: do 05.IV.2013r.
– posiedzenie Jury / ocena prac: 12 – 17.IV.2013r.
– otwarcie wystawy: 27.IV.2013r., godz. 18:00
w Galerii In Blanco Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA w Łodzi; ul. Łanowa 14
– termin prezentacji wystawy pokonkursowej: 27.IV. – 31.V.2013r.
– odbiór prac nie biorących udziału w wystawie: 03.VI. – 05.VII.2013r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w sekretariacie
Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA, ul. Łanowa 14. Łódź,
tel. 42 652 62 27;
www.bok.lodz.pl
Oficjalna strona Konkursu Fotograficznego – www.obliczalodzi.pl / www.15lat.obliczalodzi.pl

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
28082012_054
Joanna Maria Rybczyńska – Nieobiektywnie w ŁTF (foto)
0606212_057
Euroart: Bogato ilustrowany wykład o futbolu (foto)
BZWBK
BZ WBK Press Foto 2011 w Galerii ŁTF (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*