Od 11 czerwca Pasażu Łódzkim stanie pierw­szy i je­dy­ny w ca­łym kra­ju, po­nie­waż opie­ra się na idei ze­ro wa­ste, plaz zabaw. Jegoo ele­men­ta­mi bę­dą przedmio­ty już wcze­śniej uży­te, ale ide­al­nie na­da­ją­ce się do po­now­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia. Dzię­ki te­mu naj­młod­si od­wie­dza­ją­cy Pa­saż bę­dą mieć szan­sę na do­sko­na­łą za­bawę, a śro­do­wi­sko nie ucier­pi!

Ja­kie przedmio­ty wej­dą w skład atrak­cji na pla­cu? To ma­te­ria­ły, któ­re po­zy­skano dzię­ki wspar­ciu pod­czas ma­jo­wej zbiór­ki – ak­ce­so­ria AGD, do­mo­we tek­sty­lia, pa­le­ty a na­wet opo­ny! Nad ca­łym pro­jek­tem czu­wa­ją spe­cja­li­ści, któ­rzy za­mie­nią prze­ka­za­ne przedmio­ty w bez­piecz­ną prze­strzeń dla dzie­ci.

Ko­niecz­nie mu­si­cie spraw­dzić czym jest Ścia­na Mu­zycz­na czy Ścież­ka Sen­so­rycz­na – brzmi ta­jem­ni­czo – praw­da? To tyl­ko dwa z wie­lu ele­men­tów Eko­lo­gicz­ne­go Pla­cu Ze­ro Wa­ste – zo­sta­ły one skon­stru­owa­ne w spo­sób za­pew­nia­ją­cy dzie­ciom do­zna­nia sen­so­rycz­ne, wpły­wa­ją­ce na ich roz­wój – przy jed­no­cze­snym za­gwa­ran­to­wa­niu świet­nej za­bawy. Ta uni­ka­to­wa na ska­lę kra­ju ini­cja­ty­wa nie by­ła­by moż­li­wa bez wspar­cia na­szych part­ne­rów me­ry­to­rycz­nych – Ha­łu­cha Stu­dio – Pra­cow­nia Ar­chi­tek­tu­ry Kra­jo­bra­zu, Ze­spół Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go oraz Sen­so­ri­ko – Aka­de­mia Do­brej Po­sta­wy www.sen­so­ri­ko.pl. In­sta­la­cja zo­sta­ła ob­ję­ta ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem: Pre­zy­dent Mia­sta Ło­dzi – Pa­ni Han­ny Zda­now­skiej oraz Wy­dzia­łu Bio­lo­gii i Och­ro­ny Śro­do­wi­ska Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Pa­tro­na­mi me­dial­ny­mi pro­jek­tu są: Mia­sto­Dzie­ci.pl, Pla­ster Łódz­ki oraz Ra­dio Su­pe­rNo­va.

Eko­lo­gicz­ny Plac Za­baw ZERO WASTE bę­dzie otwar­ty co­dzien­nie w go­dzi­nach pra­cy Pa­sa­żu Łódz­kie­go do dnia 27.06.2021 włącz­nie, a wstęp do nie­go jest bez­płat­ny. W dniu otwar­cia or­ga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzie­li eko­ga­dże­ty oraz upo­min­ki dla pierw­szych od­wie­dza­ją­cych!

Pro­si­my o za­cho­wa­nie za­sad bez­pie­czeń­stwa – na pla­cu obo­wią­zu­ją ob­ostrze­nia zgod­ne z pa­nu­ją­cy­mi w po­miesz­cze­niach za­mknię­tych – za­sła­nia­nie ust i no­sa, dy­stans, de­zyn­fek­cja.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Startuje X Festiwal FOLKOWE INSPIRACJE
aoiaaa
Łódź Miastem Talentów
getto71_www_baner_PL_720x307px
71. Rocznica Likwidacji Litzmannstadt Getto – program

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*