Urząd Miasta Łodzi ogłosił dwa konkursy – na dyrektora Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka oraz dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zachodniej 93.

 • 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 93, zwany dalej „Konkursem”.
 1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.) posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

5) co najmniej 7-letnie doświadczenie w doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej lub w podmiotach, których funkcjonowanie związane jest z działalnością artystyczną lub organizowaniem i upowszechnianiem kultury;

6) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

7) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi.

 1. Dodatkowe preferowane umiejętności, kwalifikacje i kompetencje:

1) posiadanie umiejętności menadżerskich i organizatorskich oraz umiejętność kierowania zespołami i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych;

2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu teatralnym;

3) posiadanie doświadczenia, niezbędnej wiedzy i umiejętności w pozyskiwaniu środków
dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich;

4) znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury.

 1. Głównym zadaniem dyrektora teatru będzie kierowanie całokształtem działalności teatru funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz statutu teatru. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności teatru oraz programu jego działania.
 2. Oferta uczestnika Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora
Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3) autorski program (maksymalnie do 16 stron formatu A4) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka
na sezony 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. a) dotychczasowego dorobku Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi
  i jego tradycji,
 2. b) założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,
 3. c) wizji działalności i rozwoju instytucji, uwzględniającej jej cele statutowe, strukturę organizacyjną posiadaną infrastrukturę oraz plany inwestycyjne instytucji,
 4. d) strategii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania merytoryczne
  i inwestycje,
 5. e) planów komunikacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe) na rzecz świadomego kreowania wizerunku teatru,
 6. f) koncepcji budowania publiczności;

4) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

5) dokumenty poświadczające, co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej lub podmiotach, których funkcjonowanie związane jest z działalnością artystyczną lub organizowaniem i upowszechnianiem kultury (kopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów, umów, zaświadczeń);

6) dokumenty poświadczające, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów, umów, zaświadczeń);

7) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;

9) oświadczenia, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie
karno – skarbowe, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych
dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.[1]);

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie,
na udostępnianie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi;

12) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 1. Oferta uczestnika Konkursu może dodatkowo zawierać:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji;

2) wykaz projektów realizowanych lub współrealizowanych przez kandydata ze środków zewnętrznych, z wyszczególnieniem źródła oraz rodzaju projektu (do wyboru projekt inwestycyjny, artystyczny lub z zakresu edukacji lub promocji kultury);

3) kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

 1. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 5 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do Konkursu.
 2. W przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio
  przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

 

 • 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1) oświadczenie wraz w wymaganymi dokumentami powinno zostać umieszczone
w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 30 października 2020 r.;

2) za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi;

3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi.

 

 • 3. Informacje dodatkowe:

1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Łodzi powoła Komisję Konkursową;

2) informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/;

3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 1. a) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników Konkursu,
 2. b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami Konkursu;

4) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub e- mailowo;

5) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do dnia 31 grudnia 2020 r.

6) z warunkami organizacyjno-finansowymi oraz ogólnymi informacjami na temat działalności Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 44.

 

 • 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki, z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 44, zwany dalej Konkursem.
 1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

2) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284);

4) posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;

5) co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność związaną ze sztuką współczesną lub w organizowaniu lub prowadzeniu działalności kulturalnej lub w zarządzaniu i upowszechnianiu kultury;

6) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;

7) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

 1. Dodatkowe preferowane umiejętności, kwalifikacje i kompetencje:

1) posiadanie umiejętności menadżerskich i organizatorskich oraz umiejętność kierowania zespołami i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych;

2) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi;

3) osiągnięcia w działalności wystawienniczej oraz promocyjnej i edukacyjnej w zakresie sztuk współczesnych;

4) znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;

5) posiadanie doświadczenia, niezbędnej wiedzy i umiejętności w pozyskiwaniu środków
dla instytucji z budżetu organizatora oraz źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich.

 1. Zadaniem Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi będzie kierowanie całokształtem działalności Galerii funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu galerii. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności galerii oraz programu jej działania.

 

 1. Oferta uczestnika Konkursu musi zawierać następujące dokumenty:
 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi;
 • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 • autorski program (maksymalnie do 16 stron formatu A4) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi na minimum 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. dotychczasowego dorobku Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i jej tradycji;
  2. założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi;
  3. wizji działalności i rozwoju instytucji, uwzględniającej jej cele statutowe, strukturę organizacyjną posiadaną infrastrukturę oraz plany inwestycyjne instytucji;
  4. strategii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania merytoryczne
   i inwestycje;
  5. planów komunikacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe) na rzecz świadomego kreowania wizerunku galerii;

4)  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

5) dokumenty poświadczające, co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność związaną ze sztuką współczesną lub w organizowaniu lub prowadzeniu działalności kulturalnej lub w zarządzaniu i upowszechnianiu kultury (kopie świadectw pracy, certyfikaty, dyplomy, umowy, zaświadczenia);

6) dokumenty poświadczające, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kopie świadectw pracy, certyfikaty, dyplomy, umowy, zaświadczenia);

7) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

8) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;

9) oświadczenia, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno – skarbowe, nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, ze zm.[1]);

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie,
na udostępnianie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi;

12)  spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 

 1. Oferta uczestnika Konkursu może dodatkowo zawierać:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji;

2) wykaz projektów realizowanych lub współrealizowanych przez kandydata ze środków zewnętrznych, z wyszczególnieniem źródła oraz rodzaju projektu (do wyboru projekt inwestycyjny, artystyczny lub z zakresu edukacji lub promocji kultury);

3) kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

 1. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do Konkursu.
 2. W przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

 

 • 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1) oświadczenie wraz w wymaganymi dokumentami powinno zostać umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 9 listopada;

2) za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi;

3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi;

 

 • 3. Informacje dodatkowe:

1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Łodzi powoła Komisję Konkursową;

2) informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/;

3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach

 1. a) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników Konkursu,
 2. b) II etap – rozmowa z uczestnikami Konkursu;

4) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub drogą elektroniczną;

5) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do dnia 1 grudnia 2020 r.

6) z warunkami organizacyjno-finansowymi oraz ogólnymi informacjami na temat działalności Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
interstone2014
Interstone – wiosna 2014 (foto)
Wakacje z dzieckiem: Sady Klemensa
kara_014
Festyn charytatywny dla ŁKS (foto+wideo)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*