Zapraszam do udziału w wystawie fotograficznej w międzynarodowym projekcie fotograficznym MAGIA DNIA 22022022. Zapraszam do udziału. Sławomir Grzanek

Po raz pierwszy wystawa będzie wydrukowana

Wyjątkowy międzynarodowy projekt fotograficzny „Magia dnia 22022022”.
A unique international photographic project „Magic of the Day 22022022”.
Egyedülálló nemzetközi fényképészeti projekt „A Nap varázsa 22022022”.
ユニークな国際写真プロジェクト「Magic of the Day 22022022」
Ein einzigartiges internationales Fotoprojekt „Magic of the Day 22022022”.

Poniżej warunki / Begriffe unten / Terms below / 以下の規約。/ A következő szabályok.

Udział w wystawie 40 zł (10 euro)
Członkowie ŁTF- 30 zł
Nr konta: 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676
Dla przelewów zagranicznych – kod SWIFT: BPKOPLPW
Koszty dotyczą wydruku zdjęcia, aranżacji wystawy, kosztów Galerii oraz projekt katalogu w pdf

Zrób 1 zdjęcie w dniu 22 lutego 2022 roku!!!!Zapraszam do udziału wszystkich, bez ograniczenia wieku, nie musisz być fotografem. Zostań współtwórcą wystawy i albumu fotograficznego.

Zrób 1 zdjęcie w dniu 22.02.2022 r., masz tylko 24 godziny…to bardzo ważne!!!Powstanie wyjątkowa wystawa i album, na której pokażemy zdjęcia z całego świata, zrobione w tym samym dniu!!!!. Nie ważne gdzie będziesz, co będziesz robił, czy fotografujesz aparatem, czy telefonem. WAŻNE, że w dniu 22 lutego 2022 r. wszyscy zrobimy zdjęcie aparatem lub telefonem i utrwalimy jedną chwilę z jednego dnia.

Zrób 1 zdjęcie i prześlij do 18.03.2022 na adres e-mail: ltf@ltf.com.pl, w formacie jpg, minimum 15x15cm-15x21cm (6×6-6x8in), 300 dpi, z krótką informacją o sobie (imię nazwisko, miasto i kraj) oraz opisem miejsca, gdzie zdjęcie zostało zrobione. W języku ojczystym i angielskim. Nic więcej nie musisz podawać!

Zorganizuję wystawę w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w Łodzi, ul. Piotrkowska 102. oraz katalog w pdf.
Twój adres mailowy zostanie użyty, tylko do potwierdzenia otrzymania zdjęcia i przesłania katalogu projektu oraz do informacji o projekcie.!!!Magia dnia 22022022.Międzynarodowy projekt fotograficzny.

I invite you to participate in the photography exhibition in the international photo project MAGIA OF THE DAY 22022022. Feel free to participate. Sławomir Grzanek
The exhibition will be printed for the first time

Wyjątkowy międzynarodowy projekt fotograficzny „Magia dnia 22022022”.
A unique international photographic project „Magic of the Day 22022022”.
Egyedülálló nemzetközi fényképészeti projekt „A Nap varázsa 22022022”.
ユニークな国際写真プロジェクト「Magic of the Day 22022022」
Ein einzigartiges internationales Fotoprojekt „Magic of the Day 22022022”.

The following terms / Begriffe unten / The terms below / 以下 の 規約 。/ A következő szabályok.
Participation in the exhibition PLN 40 (EUR 10)
ŁTF members – 30
Account number: 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676
For foreign transfers – SWIFT code: BPKOPLPW
The costs include photo printing, exhibition arrangement, Gallery costs and catalog design in pdf

Take 1 Photo Feb 22, 2022 !!!! We invite everyone, no age limits, you don’t have to be a photographer. Become a co-creator of the exhibition and photo album.

Take 1 picture on 02/22/2022, you only have 24h … it’s very important !!! There will be a unique exhibition and an album where we will show photos from all over the world, taken on the same day !!!! No matter where you will be, what you will be doing, whether you are taking pictures with your camera or phone. IMPORTANT that on February 22, 2022, we will all take a photo with a camera or phone and capture one moment from one day.

Take 1 photo and send it by 18/03/2022 to the following e-mail address: ltf@ltf.com.pl, in jpg format, minimum 15x15cm-15x21cm (6×6-6x8in), 300 dpi, with a short information about yourself (name, city and country) and a description of where the photo was taken. In the mother tongue and in English. You don’t have to give anything else!

I will organize an exhibition at the Galeria Fotografii im. Eugeniusz Haneman from the Łódź Photographic Society in Łódź, ul. Piotrkowska 102. and the catalog in pdf.

Your e-mail address will only be used to confirm receipt of the photo and send the project catalog as well as information about the project. !!! Magic of the day 22022022. International photographic project.

I invite you to participate. Sławomir Grzanek

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Mysl22
Osoba w Re:Medium
rybczynski
Zbigniew Rybczyński w Atlasie Sztuki
Wielka wystawa prac Grzegorza Rosińskiego w Łodzi

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*