pulslitDom Literatury i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi po raz trzeci organizują Konkurs Na Małą Formę Dramatyczną. Pula nagród w tym roku wynosi 5 tys. zł.

Regulamin:

1. Organizatorem III Konkursu Na Małą Formę Dramatyczną jest Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.
2. W konkursie mogą wziąć udział polskojęzyczni twórcy, którzy nadeślą organizatorom niepublikowany nigdzie, ani nie wystawianego przez teatr profesjonalny, dramat (w tym monodram).
3. Organizatorzy preferować będą spektakle realizowane w przestrzeniach małych sal teatralnych, z określoną liczbą aktorów (maksymalnie czterech aktorów). Długość dramatu nie powinna być większa niż 100 znormalizowanych stron maszynopisu.
4. Prace w czterech egzemplarzach, opatrzone godłem, należy nadesłać albo złożyć osobiście do Domu Literatury w Łodzi, 90-056 Łódź, Roosevelta 17 z dopiskiem na kopercie „Konkurs Na Małą Formę Dramatyczną” do 4 września 2016 roku (decyduje data stempla).
5. W załączonej do pracy kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy zamieścić swoje dane osobiste (imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, e-mail)
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu 2016 r. podczas IX Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.
7. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
8. Najciekawszym pracom jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Pula nagród wyniesie 5 tys. zł.
9. Organizatorzy przewidują realizację nagrodzonego dramatu na scenie Domu Literatury w Łodzi w formie czytania performatywnego.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów utworów nadesłanych w celu promocji konkursu bez honorarium dla autora, oraz prawo do prapremiery i dalszej eksploatacji spektaklu teatralnego opartego na nagrodzonych tekstach, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.
13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
14. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@ dom-literatury.pl.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Kalman Kaleka – spotkanie promocyjne
ksiazki
Literatura – czerwiec 2015
nagroda_literacka_im_wisawy_szymborskiej_20151206_1254540996
Literatka. Jakobe Mansztajn w Pop’n’Art

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*