inicjatywyliterackieDziałania Domu Literatury w Łodzi związane są z poszerzeniem aktywności, współpracą z osobami indywidualnymi oraz grupami nieformalnymi pragnącymi współtworzyć i animować obszar literatury, w tym promocję czytelnictwa. Obszar ten uznawany jest za jeden z najbardziej niedocenianych, jego wsparcie wymaga z jednej strony niewielkich nakładów finansowych (w stosunku np. do działalności związanej z teatrem czy filmem), z drugiej – wielu żmudnych działań w związku z wieloletnim zaniedbaniem i wykluczeniem tego obszaru spośród tych uznawanych za promocyjne, bardziej nośne czy bardziej interesujące.

Konsultacje społeczne Inicjatywy Literackie skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z animacją obszaru literatury. Podczas nich, w oparciu o przedstawione wcześniej zasady i propozycje, zostanie stworzony pakiet 3–7 różnorodnych inicjatyw literackich, paraliterackich, promujących czytelnictwo, realizowanych w drugiej połowie 2014 roku dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury. W trakcie konsultacji prezentowane będą główne problemy i zagadnienia związane z promocją czytelnictwa w Łodzi, zaangażowaniem społecznym konkretnych grup, praca na przykładach oraz tworzenie propozycji inicjatyw.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Inicjatywach Literackich każdego, kto chciałby współtworzyć wydarzenia literackie w Łodzi oraz stać się częścią projektu. Stwórzmy wspólnie pakiet dobrych praktyk literackich.

O co chodzi? Najprościej:

1. Wymyśl inicjatywę literacką – okołoliteracką (akcję, którą chciałbyś zobaczyć/zorganizować/ współorganizować w Łodzi np. fajny koncert, Turniej Jednego Wiersza, spotkanie z ciekawym pisarzem, warsztaty czy spektakl teatralny oparty na ciekawym tekście)
2. wejdź na stronę  www.dom-literatury.pl/inicjatywy/ i wypełnij wniosek (jeśli masz problem z wypełnieniem skontaktuj się z nami)
3. wyślij wniosek
4. czekaj na wyniki

najważniejsze informacje:
– termin składania wniosków – 27 lipca 2014
– czas realizacji 28 sierpnia – 16 listopada 2014
– kwota o którą można się składać – na 3/7 mamy 22 tys zł.

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ „WYKAŻ INICJATYWĘ”

– Organizatorem drugiej edycji Konkursu „Inicjatywa Literacka ”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest Dom Literatury w Łodzi.
    
– Celem Konkursu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Domem Literatury w Łodzi a aktywnymi społecznie i kulturalnie osobami oraz grupami nieformalnymi, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw w kontekście inicjatyw literackich.

-Inicjatywa zgłaszana do Konkursu powinna:
realizować zadanie z zakresu działań literackich i około literackich związanych z działalnością społeczno-kulturalną, działalnością wspomagającą rozwój społeczności lokalnej, wspieraniem i upowszechnianiem kultury, sztuki i edukacji kulturalnej
być autorskim pomysłem wnioskodawcy
zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy w propagowanie własnej inicjatywy
zakładać realizację inicjatywy w okresie między 28 sierpnia a 16 listopada 2014 roku.
    
– Inicjatywa zgłaszana do Konkursu nie może zawierać aspektów politycznych i wyznaniowych ani ich propagować
– Podstawą otrzymania wsparcia finansowego i merytorycznego dla realizacji inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku w formie elektronicznym lub listu intencyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2014 roku – decyduje data wpływu. List intencyjny należy złożyć w wybranej spośród następujących form: w formie podpisanego listu intencyjnego, złożonego osobiście w siedzibie Domu Literatury w Łodzi (w godz. 10-18 ) lub przekazanego drogą pocztową na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90-056, Łódź mailowo, przesyłając na adres: kontakt @dom-literatury.pl poprzez elektroniczny system składania wniosków dostępny na stronie www.inicjatywa.dom-literatury.pl.
Wniosek – list intencyjny powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe wnioskodawcy, opis inicjatywy, harmonogram, termin proponowanych działań niezbędnych dla realizacji inicjatyw, opis potrzeb niezbędnych do realizacji inicjatywy: zapotrzebowanie osobowe, lokalowe, sprzętowe, materiałowe i inne, opcjonalnie również: szacunkowy koszt realizacji inicjatywy.

– Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna lub grupa nieformalna (ze wskazanym przedstawicielem).

– Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

– Dom Literatury w Łodzi przy realizacji inicjatywy zapewnia wsparcie infrastrukturalne, merytoryczne oraz finansowe.
    
– Łączna kwota przeznaczona na realizację wszystkich inicjatyw ogółem to 22 tys. złotych.

– Miejscem realizacji inicjatyw będzie obszar działania Domu Literatury w Łodzi

– Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Domu Literatury w Łodzi dokona wyboru 3 – 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane w okresie 28.08-16.11.2014 roku. Wybór i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2014 r. Wynik komisji jest niepodważalny i niezmienny.
    
– Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.
    
– Dom Literatury w Łodzi zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu.

– Dom Literatury w Łodzi zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.

– Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Domu Kultury Inicjatywy lokalne 2014.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Literatura – luty 2022
varga
Spotkanie z Krzysztofem Vargą w Domu Literatury
sieniewicz
Mariusz Sieniewicz w Domu Literatury w Łodzi

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*