II Wojewódzki Konkurs Muzyczny pt. „Mikr-off-on”

mikroffon_logo

Szkoła Podstawowa oraz w  Gimnazjum  MIKRON (ul. Piękna 30/32) organizuje II edycję Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego pt. „Mikr-off-on”.

Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Głównym założeniem organizatorów jest zaproszenie młodych ludzi do świata polskiej muzyki oraz rozbudzenie ich kreatywności. Zadaniem uczestników jest nagranie coveru wybranej przez siebie polskiej piosenki (ze szczególnym naciskiem na artystów związanych z województwem łódzkim)do lat 90′ włącznie.

1
Regulamin Konkursu Muzycznego
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu są Szkoły MIKRON, Edelman Bem Spółka Jawna, Gimnazjum MIKRON mieszczące się w Łodzi przy ulicy Pięknej 30/32.
2. Konkurs współtworzony jest przez łódzkie Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Wojewódzki Konkurs Muzyczny dla dzieci i młodzieży „MIKR-OFF-ON” (zwanym dalej „Konkursem”) 4. Wszelkich informacji związanych z organizacją II edycji Konkursu udzielają
Organizatorzy.
§ 2
CELE
Głównymi celami są:
– wyłonienie najbardziej oryginalnego wykonania będącego coverem polskiego przeboju do lat 90’s włącznie;
– szerzenie zainteresowania różnymi gatunkami muzyki;
– poszerzanie wiedzy na temat praw autorskich, legalnych źródeł muzyki;
– zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji tekstu muzycznego;
– popularyzacja dawnych polskich piosenek ( w tym piosenek artystów związanych z woj.łódzkim);
– promowanie województwa łódzkiego oraz artystów, którzy związali swoją twórczość z tym województwem;
– rozwijanie talentów estradowych;
– aktywizacja młodych ludzi;
– możliwość wypromowania swoich umiejętności i talentu;
– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
§ 3
TEMAT KONKURSU
Temat konkursu brzmi: „Mikr-off-on”.
1. Organizatorzy oczekują nagrań, które powstaną w oparciu o teksty i muzykę polskich przebojów do lat 90’s włącznie, zachęcając jednocześnie do poszukiwania piosenek związanych z łódzkimi artystami.
§ 4
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych (publicznych, prywatnych i muzycznych).
2. Ze względu na różnicę wieku uczestników konkursu, ocena prac na każdym etapie konkursu będzie odbywać się w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – III
II kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV -VI
III kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasa VII oraz szkół gimnazjalnych
W każdej z powyższych kategorii najlepsze wykonania (pierwsze trzy miejsca) uhonorowane zostaną nagrodami. Odpowiednio:
I kategoria wiekowa
1 miejsce: Złoty Mikrofonik
2 miejsce: Srebrny Mikrofonik
3 miejsce: Brązowy Mikrofonik
II kategoria wiekowa
1 miejsce: Mały Złoty Mikrofon
2 miejsce: Mały Srebrny Mikrofon
3 miejsce: Mały Brązowy Mikrofon
III kategoria wiekowa
1 miejsce: Złoty Mikrofon
2 miejsce: Srebrny Mikrofon
3 miejsce: Brązowy Mikrofon
3. Przewiduje się także po dwa wyróżnienia w każdej kategorii, ale Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznawania wyróżnień.
4. Organizatorzy przewidują możliwość uhonorowania specjalną nagrodą jednego uczestnika za wyróżniające się wykonanie piosenki związanej z łódzkim artystą (autorem słów, muzyki lub wykonawcą).
§ 5
PRACA KONKURSOWA
1. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób wykonać cover (utwór muzyczny innego kompozytora, wykonywany przez uczestnika) do lat 90s’ włącznie, skomponowany w języku polskim, nieprzekraczający 5 minut.
2. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: interpretacja utworu, dykcja, intonacja oraz stopień trudności wykonywanego utworu.
3. Uczestnicy wybierają dwa utwory: jeden, którego wykonania zamierzają się podjąć oraz ew. zamiennik, w przypadku gdyby pierwszy nie należał do repertuaru ZAiKS.
4. Uczestnicy konkursu przesyłają propozycje (tytuł i wykonawcę wybranych utworów) na adres e-mailowy konkursu: mikroffonmikron@ gmail.com do 20.grudnia 2017 r. w celu sprawdzenia przez Organizatorów czy wybrane utwory należą do repertuaru ZAiKS.
5. Po dokonaniu sprawdzenia utworów Organizatorzy przesyłają do uczestników informacje, które utwory mogą zostać wykonane (należą do repertuaru ZAiKS). Uczestnicy nagrywają cover w formacie mp3 lub AVI, dołączają skany wymaganych dokumentów (m.in. kartę zgłoszenia), minimum dwa zdjęcia wykonane podczas nagrywania utworu (rozdzielczość nie mniejsza niż 300dpi), które mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów w materiałach promocyjnych konkursu (np. na plakatach, na stronie konkursu). Całość wysyłają na adres mailowy konkursu w tytule maila wpisując II edycja Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Mikr-off-on”.
6. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
7. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłaszanej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie danych i wizerunku w celach promocji konkursu (poprzez umieszczanie na stronie Organizatora lub stronie konkursu).
8. Kartę zgłoszeniową oraz regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Gimnazjum MIKRON przy ul.Pięknej 30/32 w Łodzi lub na stronie internetowej konkursu i stronie konkursu na Facebooku.
§ 6
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Nagranie konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową i innymi dokumentami należy wysłać najpóźniej do 20. stycznia 2018.
2. Uczestnika do konkursu może zgłosić wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się biorącym udział w konkursie (na karcie zgłoszenia wymagana jest również pieczęć dyrektora instytucji zgłaszającej pracę konkursową).
3. Każda szkoła/instytucja kultury może wysłać 1 nagranie z każdej kategorii wiekowej. Maksymalnie 3 nagrania.
4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie nagrania, które nie były nigdzie wcześniej publikowane. Przez publikację rozumiane jest publiczne prezentowanie pracy w gronie szerszym niż sami twórcy; zgłaszanie nagrania w innych konkursach (przed podaniem oficjalnych wyników); zamieszczanie fragmentów lub całości nagrania w internecie.
5. Nagrania, które naruszają postanowienia w.w. będą dyskwalifikowane.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszanego uczestnika (w tym wykorzystanie wizerunku).
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieinformowania uczestników o uchybieniach w dokumentacji prowadzących do dyskwalifikacji pracy konkursowej.
8. Zgłoszenie prac na konkurs będzie równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Gimnazjum MIKRON z siedzibą w Łodzi przy ul. Pięknej 30/32. Tym samym uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu.
§ 7
PRACA JURY KONKURSU
1. Do oceny przesłanych nagrań zostanie powołane profesjonalne jury. Organizatorzy zastrzegają prawo do powołania innego składu jury w celu oceny występów finałowych.
2. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów.
3. I etap (zwany dalej „Eliminacjami”) ma charakter zamknięty, oznacza to, że odbywa się bez udziału publiczności. Eliminacje odbędą się pod koniec stycznia 2018 r., dokładny termin eliminacji wyznacza koordynator Konkursu. Jury oceniać będzie nagrania nadesłane wraz ze zgłoszeniami. Na ich podstawie wyłoni finalistów, maksymalnie 5 uczestników z każdej kategorii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia poszczególnej kategorii wiekowej przed etapem finałowym w przypadku, gdy nadesłane nagrania nie spełniają wymagań artystycznych jury. Przebieg obrad jury oraz kryteria oceny nagrań nie będą podawane do publicznej wiadomości. O zakwalifikowaniu się do finału Konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani bezpośrednio po zakończeniu się posiedzenia komisji. Organizatorzy powiadamiają wyłącznie uczestników zakwalifikowanych do finału.
4. II etap (zwany dalej „Finałem”) ma charakter koncertu laureatów. Odbędzie się on w lutym 2018 r., dokładny termin Finału wyznaczają Organizatorzy. Podczas Finału laureaci zaprezentują „na żywo” swoje utwory. Występy uczestników będą oceniane pod kątem: interpretacji utworu, dykcji, intonacji oraz stopnia znajomości utworu. Dodatkowym elementem oceny będzie strój uczestnika nawiązujący do stylistyki wykonywanego utworu. Na zakończenie koncertu Jury ogłosi werdykt oraz przyzna nagrody.
5. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, które będzie pracować w oparciu o Regulamin Jury Konkursu.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury.
§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie podczas Koncertu Finałowego, którego dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnego zaproszenia na Finał tych uczestników, których nagrania zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu.
3. Uczestnicy, którzy nie otrzymali indywidualnego zaproszenia mogą uczestniczyć w Koncercie Finałowym po wcześniejszym zgłoszeniu tego Organizatorom (telefonicznie lub mailowo) i otrzymaniu pisemnego zaproszenia od Organizatorów.
4. Po Koncercie Finałowym wyniki zostaną zamieszczone na stronie konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *