Autoportret w kwadracie 2023 Self-portrait in a square

  Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w międzynarodowej wystawie pt. „Autoportret w kwadracie 2023”
Cel: wystawa ma pokazać aktualny stan fotografii artystycznej.
Association of Photographers in Lodz (LTF) invites all photographers to participate in the international exhibition „Self-portrait in a square 2023”
Objective: The exhibition aims to show the current condition of fine-art photography.
Termin dostarczenia pliku: 30 grudnia 2022 do godz. 23:59
The deadline for sending in the file: December 30.2022, at 11:59 p.m.

Regulamin:
1. Uczestnikiem wystawy może być osoba, która ukończyła 12 lat.
2. Uczestnik może wysłać tylko jedno zdjęcie w postaci pliku JPG przygotowanego do formatu: 30x30cm w rozdzielczości 300 DPI. Musi ono nawiązywać do tematu wystawy.
3. Zdjęcia które będą rażąco niskiej jakości lub naruszały polskie prawo nie zostaną dopuszczone do wystawy a wpłata zostanie wówczas zwrócona do nadawcy.
4. Plik należy opisać wg wzoru zamieszczonego poniżej (bez polskich znaków):
imię_nazwisko_rok wykonania zdjęcia
przykład: jan_kowalski_20XX.jpg
5. Technika wykonania zdjęcia – dowolna; dopuszcza się fotomontaże.
6. Termin dostarczenia pliku: 30 grudnia 2022 do godz. 23:59
7. Pliki można wysyłać na adres e-mail: ltf@ltf.com.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
Dodatkowo do pliku należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia która jest dostępna na stronie internetowej www.ltf.com.pl lub w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
8. Koszt uczestnictwa – 40 PLN, członkowie ŁTF – 30 PLN; dla osób spoza obszaru Polski – 12 EUR.
Opłata uwzględnia: wydruk zdjęcia, koszty administracyjne oraz katalog wystawy w wersji PDF.
Zdjęcia nadesłane bez potwierdzonej wpłaty nie wezmą udziału w wystawie.
9. Miejsce wystawy: Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana – Łódź, ul. Piotrkowska 102.
10. Wpłaty można dokonać w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego – Łódź, 
ul. Piotrkowska 102 lub przelewem na konto ŁTF – nr konta: PKO BP 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676 kod SWIFT banku: BPKOPLPW z dopiskiem „Autoportret w kwadracie”.
11. Wszystkie zakwalifikowane zdjęcia na wystawę pozostaną w archiwum ŁTF z zachowaniem wszelkich praw autorskich twórcy zdjęcia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć do promocji wystawy
w mediach i portalach społecznościowych.
13. Uczestnicy niespełniający powyższych punktów nie wezmą udziału w wystawie.
14. Przesłanie zdjęć na wystawę jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu wystawy

Regulations:
1. Participants must be at least 12 years old.
2. A participant may send in only one black and white photo as a JPG file prepared for the 30x30cm format in the resolution of 300 DPI. It must be consistent with the exhibition subject.
3. Photos of remarkably poor quality or violating the Polish law will not be admitted; in such a case, the payment will be returned to the sender.
4. The file must be named according to the following convention:
first name_last name_year shooting
Example: john_smith_20XX.jpg
5. The photographic technique – whatsoever; photomontage is allowed.
6. The deadline for sending in the file: December 30.2022, at 11:59 p.m.
7. The file can be sent by e-mail: ltf@ltf.com.pl, or delivered in person to the headquarters of the Association of Photographers in Lodz, Poland.
In addition, the file must be accompanied by an application form which is available on the website www.ltf.com.pl or at the headquarters Association of Photographers in Lodz, Poland
8. . Participation fee – 40 PLN; Members of LTF – 30 PLN for persons outside of Poland – 12 EUR. The charge includes photo printing, administrative costs and the exhibition catalog in the digital form (PDF).
Photos submitted without the payment confirmation will not take part in the exhibition.
9. Venue: Eugeniusz Haneman LTF Gallery of Photography – ul. Piotrkowska 102, Lodz, Poland.
10. Payments can be made at the headquarters of the Association of Photographers in Lodz,
ul. Piotrkowska 102, Lodz, Poland, or by wire transfer to the LTF account: bank name: PKO BP, account No.: 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676, SWIFT code: BPKOPLPW, with an annotation: „Self-portrait in a square.”
11. All valid exhibition photographs will remain in the LTF archive, the authors’ copyright being protected.
12. The organizer reserves the right to use the submitted photos for the promotion of the exhibition in the media and social networks.
13. Participants not fulfilling the above criteria will not take part in the exhibition.
14. Sending in photos for the exhibition is tantamount to acceptance of the exhibition regulations by the participant.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *