UWAGA! Szósta Łódzka Noc Muzyki odbędzie się w formie konkursu! Zgłoszenia do 15 kwietnia 2020 r. przez formularz na stronie: http://tiny.cc/yb82kz

6. Łódzka Noc Muzyki – regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest promocja zespołów muzycznych, w szczególności debiutantów, z Łodzi i Województwa Łódzkiego.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury „Plaster Łódzki”.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zespołów, a w szczególności debiutantów, wszelkich gatunków muzycznych.

4. Wykonywane utwory nie mogą propagować treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami współżycia społecznego. Propozycje muzyczne niespełniające tego punktu regulaminu oraz naruszające prawa autorskie osób trzecich zostaną odrzucone.

5. Konkurs przebiega w trzech etapach:
a. W pierwszy etapie przedstawiciel zespołu musi wypełnić ankietę (dostępną pod adresem: http://tiny.cc/yb82kz )
b. Drugi etap polega na cyklu koncertów – przesłuchań organizowanych w dniach 8, 15, 22, 29 kwietnia oraz 6 i 13 maja w klubie Wooltura (Wólczańska 40/42). Każdy zespół prezentuje trwający od 20 do 35 minut autorski set. Podczas jednego wieczora na scenie pojawią się 3-4 zespoły
c. Trzeci etap – finałowy – odbędzie się 22 maja w klubie Wooltura. W jego trakcie zostaną wręczone nagrody oraz wystąpią finaliści konkursu – od 3 do 4 zespołów zakwalifikowanych z przesłuchań.

6. Na każdym etapie konkursu oceny dokona powołane w tym celu jury.
a. W pierwszym etapie jury zapoznaje się z przesłanymi utworami i dokonuje selekcji od 18 do 24 zespołów kwalifikujących się do drugiego etapu
b. W drugim i trzecim etapie jury głosuje wraz z publicznością (podział 50/50) oceniając każdy z zespołów w pięciostopniowej skali (1 najsłabiej, 5 najlepiej), według następujących kryteriów:
– Aranżacja i kompozycja utworów
– Warstwa tekstowa
– Poziom wykonawczy
– Charakter zespołu w wypowiedzi artystycznej
– Umiejętności nawiązywania kontaktu z publicznością
c. Podczas każdego z przesłuchań udział weźmie minimum 3 z 4 jurorów .

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania utworów konkursowych we wszystkich materiałach promocyjnych, na wszystkich możliwych polach eksploatacji (telewizja, radio, Internet, urządzenia mobilne), w związku z organizacją konkursu także w przyszłych latach, również we fragmentach, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Pula nagród wynosi 3.000 zł. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.

9. Organizator konkursu zapewnia nagłośnienie i akustyka (w miarę możliwości według ridera zespołu), zapewnia backline będący na stanie klubu Wooltura.

10. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

11. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: lodzkanocmuzyki@plasterlodzki.pl.

Łódzką Noc Muzyki finansowana jest ze środków Urzędu Miasta Łodzi – Małe Granty.

Informacje RODO:

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury „Plaster Łódzki” siedzibą w Łodzi (92-003) przy ul. Pieniny 23 lok. 9. Numer KRS: 0000548795, NIP: 7282801498, REGON: 36103495300000.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na siedziby lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@plasterlodzki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postepowania konkursowego ( tj. konkursy, olimpiady i turnieje). Głównym celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konkursu Łódzka Noc Muzyki realizowanego dzięki dofinansowaniu z dotacji Urzędu Miasta Łodzi – Małe Granty.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie miało miejsca.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
b. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
e. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
f. prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Fundację Na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie
z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa
w pkt 3 i 8 powyżej.

13. Wyrażenie zgodny na udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego konkursu.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
izalach
Iza Lach w Łodzi Kaliskiej
pandemonium
Pandemonium w Luce
Helroth, Hyperion, OHG, Like Fire w Magnetofonie

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*